Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 25.10.2014, 304. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 23

1 Žalm Davidův.

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,

vodí mě na klidná místa u vod,

3 naživu mě udržuje,

stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4 I když půjdu roklí šeré smrti,

nebudu se bát ničeho zlého,

vždyť se mnou jsi ty.

Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků,

hlavu mi olejem potíráš,

kalich mi po okraj plníš.

6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.

Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Žalmy, kapitola 24

1 Davidův; žalm.

Hospodinova je země se vším, co je na ní,

svět i ti, kdo na něm sídlí.

2 To on základ na mořích jí kladl,

pevně ji usadil nad vodními proudy.

3 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu?

A kdo stanout smí na jeho svatém místě?

4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí,

ten, kdo nezneužije mou duši,

ten, kdo nepřísahá lstivě.

5 Ten dojde požehnání od Hospodina,

spravedlnosti od Boha, své spásy.

6 To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují.

Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob.

7 Brány, zvedněte výše svá nadpraží,

výše se zvedněte, vchody věčné,

ať může vejít Král slávy.

8 Kdo to je Král slávy?

Hospodin, mocný bohatýr,

Hospodin, bohatýr v boji.

9 Brány, zvedněte výše svá nadpraží,

výše je zvedněte, vchody věčné,

ať může vejít Král slávy.

10 Kdo to je Král slávy?

Hospodin zástupů, on je Král slávy!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti