Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 25.10.2014, 304. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 23

1 Žalm Davidův.

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,

vodí mě na klidná místa u vod,

3 naživu mě udržuje,

stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4 I když půjdu roklí šeré smrti,

nebudu se bát ničeho zlého,

vždyť se mnou jsi ty.

Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků,

hlavu mi olejem potíráš,

kalich mi po okraj plníš.

6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.

Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Žalmy, kapitola 24

1 Davidův; žalm.

Hospodinova je země se vším, co je na ní,

svět i ti, kdo na něm sídlí.

2 To on základ na mořích jí kladl,

pevně ji usadil nad vodními proudy.

3 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu?

A kdo stanout smí na jeho svatém místě?

4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí,

ten, kdo nezneužije mou duši,

ten, kdo nepřísahá lstivě.

5 Ten dojde požehnání od Hospodina,

spravedlnosti od Boha, své spásy.

6 To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují.

Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob.

7 Brány, zvedněte výše svá nadpraží,

výše se zvedněte, vchody věčné,

ať může vejít Král slávy.

8 Kdo to je Král slávy?

Hospodin, mocný bohatýr,

Hospodin, bohatýr v boji.

9 Brány, zvedněte výše svá nadpraží,

výše je zvedněte, vchody věčné,

ať může vejít Král slávy.

10 Kdo to je Král slávy?

Hospodin zástupů, on je Král slávy!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti