Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 27.10.2014, 305. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 25

1 Davidův.

2 v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben,

ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.

3 Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe,

zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.

4 Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine,

uč mě chodit po svých stezkách.

5 Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě,

vždyť jsi Bůh, má spása,

6 Hospodine, pamatuj na svoje slitování,

na své milosrdenství, které je od věčnosti.

7 Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti,

pamatuj na mě se svým milosrdenstvím

pro svou dobrotivost, Hospodine.

8 Hospodin je dobrotivý, přímý,

proto ukazuje hříšným cestu.

9 On pokorné vede cestou práva,

on pokorné učí chodit po své cestě.

10 Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost

pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví.

11 Pro své jméno, Hospodine,

odpusť mi mou nepravost, je velká.

12 Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina?

Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.

13 Jeho duše se uhostí v dobru,

jeho potomstvo obdrží zemi.

14 Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí,

ve známost jim uvádí svou smlouvu.

15 Stále upírám své oči k Hospodinu,

on vyprostí ze sítě mé nohy.

16 Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou,

jsem tak sám, tak ponížený.

17 Mému srdci přibývá soužení.

Vyveď mě z úzkostí.

18 Pohleď na mé pokoření, na moje trápení,

sejmi ze mne všechny hříchy.

19 Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel,

jak zavile mě nenávidí.

20 Ochraňuj můj život, vysvoboď mě,

ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě.

21 Bezúhonnost a přímost mě chrání,

svou naději skládám v tebe.

22 Bože, vykup Izraele ze všeho soužení!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti