Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 1.11.2014, 307. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 27

1 Davidův.

Hospodin je světlo mé a moje spása,

koho bych se bál?

Hospodin je záštita mého života,

z koho bych měl strach?

2 Když se na mě vrhli zlovolníci,

aby pozřeli mé tělo,

protivníci, moji nepřátelé,

sami klopýtli a padli.

3 Kdyby se proti mně položilo vojsko,

mé srdce nepocítí bázeň,

kdyby proti mně i bitva vzplála,

přece budu doufat.

4 O jedno jsem prosil Hospodina

a jen o to budu usilovat:

abych v domě Hospodinově směl bydlet

po všechny dny, co živ budu,

abych patřil na Hospodinovu vlídnost

a zpytoval jeho vůli v chrámu.

5 On mě ve zlý den schová ve svém stánku

ukryje mě v skrýši svého stanu,

na skálu mě zvedne.

6 Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem.

V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic,

budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.

7 Hospodine, slyš můj hlas, když volám,

smiluj se nade mnou, odpověz mi!

8 Mé srdce si opakuje tvoji výzvu:

„Hledejte mou tvář.“

Hospodine, tvář tvou hledám.

9 Svoji tvář přede mnou neukrývej,

v hněvu nezamítej svého služebníka.

Ty jsi byl má pomoc,

neodvrhuj mě a neopouštěj,

Bože, moje spáso.

10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka,

Hospodin se mě vždy ujme.

11 Hospodine, ukaž mi svou cestu,

veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí.

12 Nevydávej mě zvůli mých protivníků!

Zvedli se proti mně křiví svědkové,

i ten, z něhož násilí čiší.

13 Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!

14 Naději slož v Hospodina.

Buď rozhodný, buď udatného srdce,

naději slož v Hospodina!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti