Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 3.11.2014, 308. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 28

1 Davidův.

K tobě, Hospodine, volám,

nebuď ke mně hluchý, skálo moje.

Neozveš-li se mi, budu podoben těm,

kteří sestupují v jámu.

2 Vyslyš moje prosby,

k tobě o pomoc teď volám,

pozvedám své ruce k svatostánku tvé svatyně.

3 Mezi lidi svévolné mě nezařazuj,

mezi pachatele ničemností.

S bližním rozmlouvají o pokoji,

ale v srdci mají zlobu.

4 Nalož s nimi podle jejich skutků,

podle jejich zlého počínání.

Nalož s nimi podle díla jejich rukou,

podle zásluhy jim odplať.

5 Když jim nezáleží na Hospodinových skutcích

a na díle jeho rukou,

rozmetá je a víc nezbuduje

. 6 Požehnán buď Hospodin,

že vyslyšel mé prosby!

7 Hospodin je síla má a štít můj,

mé srdce v něj doufá.

Pomoci jsem došel,

proto v srdci jásám,

svou písní mu budu vzdávat chválu.

8 Hospodin je síla svého lidu,

spásná záštita svého pomazaného.

9 Zachraň svůj lid

a žehnej dědictví svému,

buď mu pastýřem

a nes jej na ramenou věčně!

Žalmy, kapitola 29

1 Žalm Davidův

. Přiznejte Hospodinu, synové Boží,

přiznejte Hospodinu slávu a sílu.

2 Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména,

v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu.

3 Hospodinův hlas burácí nad vodami,

zahřímal Bůh slávy,

Hospodin nad mocným vodstvem.

4 Hospodinův hlas je plný moci,

Hospodinův hlas je plný důstojnosti.

5 Hospodinův hlas poráží cedry,

Hospodin poráží cedry libanónské.

6 Nutí poskakovat Libanón jak býčka,

Sirjón jako mládě jednorožce.

7 Hospodinův hlas křeše plameny ohně.

8 Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči,

Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš.

9 Hospodinův hlas nutí laně k porodu,

sloupává z lesních stromů kůru

a vše v jeho chrámu volá: „Sláva!“

10 Hospodin trůnil nad potopou,

Hospodin bude trůnit jako král navěky.

11 Hospodin dává svému lidu sílu,

Hospodin žehná svůj lid pokojem.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti