Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 5.11.2014, 310. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 31

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Hospodine, utíkám se k tobě,

kéž nejsem na věky zahanben;

pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!

3 Skloň ke mně své ucho,

pospěš, vysvoboď mě,

buď mi skálou záštitnou,

buď opevněným domem pro mou spásu.

4 Tys můj skalní štít a pevná tvrz má,

veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.

5 Vyvleč mě z té sítě,

již mi nastražili,

vždyť jsi záštita má.

6 Svého ducha kladu do tvých rukou,

vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.

7 Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů,

já spoléhám na Hospodina.

8 Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat,

že jsi shlédl na mé pokoření.

Vždyť ty víš, co sužuje mou duši.

9 Nevydal jsi mě do rukou nepřítele,

dopřáls volnosti mým nohám.

10 Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím,

zrak mi slábne hořem,

moje duše i mé tělo chřadnou.

11 V strastech pomíjí můj život,

moje léta v nářku,

pro mou nepravost mi ubývá sil

a mé kosti slábnou.

12 Potupen jsem všemi protivníky,

a sousedy nejvíc;

známí ze mne mají strach,

spatří-li mě venku, vyhnou se mi.

13 Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý,

jako rozbitá nádoba.

14 Z mnoha stran pomluvy slyším.

Kolkolem děs!

Smlouvají se na mě,

kují pikle, chtějí mi vzít život.

15 Já však, Hospodine, důvěřuji tobě,

pravím: „Ty jsi můj Bůh,

16 moje budoucnost je ve tvých rukou.“

Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.

17 Rozjasni tvář nad svým služebníkem,

ve svém milosrdenství mě zachraň.

18 Hospodine, kéž nejsem zahanben, když tě volám;

ať jsou zahanbeni svévolníci,

ať v podsvětí zmlknou.

19 Ať oněmějí zrádné rty,

jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, zpupně,

s pohrdáním.

20 Jak nesmírná je tvoje dobrotivost,

kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí,

a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají,

před zraky všech lidí.

21 Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením,

před jazyky svárlivými schováváš je v stánku.

22 Požehnán buď Hospodin,

že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě!

23 A já jsem si ukvapeně řekl:

„Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět.“

Avšak vyslyšel jsi moje prosby,

když jsem k tobě o pomoc volal.

24 Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní,

Hospodin své věrné opatruje,

odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.

25 Buďte rozhodní a buďte udatného srdce,

všichni, kdo čekáte na Hospodina!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti