Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 6.11.2014, 311. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 32

1 Davidův; poučující.

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata,

jehož hřích je přikryt.

2 Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá,

v jehož duchu není záludnosti.

3 Mlčel jsem a moje kosti chřadly,

celé dny jsem pronaříkal.

4 Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka,

vysýchal mně morek jako v letním žáru.

5 Svůj hřích jsem před tebou přiznal,

svoji nepravost jsem nezakrýval,

řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“

A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

6 Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas,

kdy lze tě ještě nalézt.

I kdyby se vzdulo mocné vodstvo,

k němu nedosáhne.

7 Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením,

nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.

8 Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš,

budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

9 Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu:

toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení,

jinak ho u sebe neudržíš.

10 Mnoho bolestí postihne svévolníka,

toho však, kdo doufá v Hospodina,

obklopuje milosrdenství.

11 Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví,

plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti