Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 6.11.2014, 311. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 32

1 Davidův; poučující.

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata,

jehož hřích je přikryt.

2 Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá,

v jehož duchu není záludnosti.

3 Mlčel jsem a moje kosti chřadly,

celé dny jsem pronaříkal.

4 Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka,

vysýchal mně morek jako v letním žáru.

5 Svůj hřích jsem před tebou přiznal,

svoji nepravost jsem nezakrýval,

řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“

A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

6 Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas,

kdy lze tě ještě nalézt.

I kdyby se vzdulo mocné vodstvo,

k němu nedosáhne.

7 Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením,

nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.

8 Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš,

budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

9 Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu:

toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení,

jinak ho u sebe neudržíš.

10 Mnoho bolestí postihne svévolníka,

toho však, kdo doufá v Hospodina,

obklopuje milosrdenství.

11 Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví,

plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti