Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 12.11.2014, 316. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Přísloví, kapitola 11

1 Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností,

kdežto v přesném závaží má zalíbení.

2 Za zpupností přichází hanba,

kdežto s umírněnými je moudrost.

3 Přímé vede bezúhonnost,

kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.

4 V den prchlivosti neprospěje majetek,

kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

5 Spravedlnost napřimuje bezúhonnému cestu,

kdežto svévolník svou svévolí padne.

6 Spravedlnost přímé vysvobodí,

kdežto věrolomní se lapí do svých choutek.

7 Když zemře člověk svévolný, naděje přijde vniveč,

vniveč přijde očekávání ničemníků.

8 Spravedlivý bývá zachován, je-li v soužení,

kdežto svévolník se dostane na jeho místo.

9 Rouhač ústy uvádí druha do zkázy,

kdežto spravedliví budou zachováni věděním.

10 Když je dobře spravedlivým, město jásá,

když zhynou svévolníci, plesá.

11 Žehnáním přímých se město pozvedá,

kdežto ústy svévolníků se boří.

12 Kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem,

kdežto muž rozumný mlčí.

13 Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti,

kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.

14 Pro nerozvážné vedení padá lid,

kdežto v množství rádců je záchrana.

15 Velmi zle dopadne ten, kdo se zaručil za cizího,

kdežto kdo zaručování nenávidí, je v bezpečí.

16 Ušlechtilá žena se drží cti,

kdežto ukrutníci se drží bohatství.

17 Muž milosrdný činí dobře i sám sobě,

kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo.

18 Svévolníka výdělek z jeho práce zklame,

kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.

19 Tak spravedlnost vede k životu,

kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti.

20 Hospodin má v ohavnosti lidi falešného srdce,

kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná.

21 Zlý zaručeně nezůstane bez trestu,

kdežto potomstvo spravedlivých bude ušetřeno.

22 Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná.

23 Touhou spravedlivých je jen dobro,

kdežto nadějí svévolníků je prosadit se zuřivostí.

24 Někdo rozdává a přibývá mu stále,

kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.

25 Duše štědrá bude nasycena tukem,

a kdo občerstvuje, bude též občerstven.

26 Na toho, kdo zadržuje obilí, láteří národ,

kdežto žehnání se snáší na hlavu toho, kdo je prodává.

27 Kdo usilovně hledá dobro, hledá Boží zalíbení,

kdežto kdo se pídí po zlu, toho zlo postihne.

28 Kdo doufá ve své bohatství, padne,

kdežto spravedliví budou rašit jako listí.

29 Kdo rozvrací svůj dům, zdědí vítr,

a pošetilec bude otrokem toho, kdo je moudrého srdce.

30 Ovoce spravedlivého je jako strom života,

a kdo se ujímá duší, je moudrý.

31 Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty,

tím spíše svévolník a hříšník.

Přísloví, kapitola 12

1 Kdo miluje napomenutí, miluje poznání,

kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec.

2 Dobrý dochází u Hospodina zalíbení,

kdežto pleticháře prohlašuje Hospodin za svévolníka.

3 Svévolí se nikdo nezajistí,

kořen spravedlivých se nezviklá.

4 Žena statečná je korunou svého manžela,

kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech.

5 Spravedliví přemýšlejí o právu,

svévolníci rozvažují o lsti.

6 Slova svévolníků jsou vražedné úklady,

kdežto přímé jejich ústa vysvobodí.

7 Svévolníci budou podvráceni a nebudou již,

kdežto dům spravedlivých obstojí.

8 Muž bude chválen pro svá prozíravá ústa,

kdežto ten, kdo má zvrácené srdce, upadne v pohrdání.

9 Lépe je být zlehčován a mít otroka,

než pokládat se za slavného a nemít chleba.

10 Spravedlivý cítí i se svým dobytkem,

kdežto nitro svévolníků je nelítostné.

11 Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem,

kdežto kdo následuje povaleče, nemá rozum.

12 Svévolník dychtivě loví kdejaké zlo,

kdežto kořen spravedlivých vydává dobro.

13 Zlovolník se chytí do přestupků svých rtů,

kdežto spravedlivý vyvázne ze soužení.

14 Ovocem svých úst se každý dobře nasytí,

skutek rukou se člověku vrátí.

15 Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá,

kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.

16 U pošetilce se jeho hoře pozná týž den,

kdežto chytrý přikryje hanbu.

17 Kdo šíří pravdu, hlásá spravedlnost,

kdežto křivý svědek lest.

18 Někdo tlachá, jako by probodával mečem,

kdežto jazyk moudrých hojí.

19 Pravdivé rty se zajistí navždy,

kdežto jazyk zrádný na okamžik.

20 Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo,

kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji.

21 Žádná ničemnost nezasáhne spravedlivého,

kdežto svévolníci okusí zlého vrchovatě.

22 Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností,

kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.

23 Chytrý člověk poznání skrývá,

kdežto srdce hlupáků pošetilosti provolává.

24 Ruka pilných bude vládnout,

kdežto zahálka vede do poroby.

25 Obavy lidské srdce tíží,

ale dobré slovo vrací radost.

26 Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu,

kdežto svévolníky jejich cesta zavede.

27 Zahálčivý nebude si péci úlovek,

kdežto vzácným jměním pro člověka je píle.

28 Na stezce spravedlnosti je život,

tato cesta nesměřuje k smrti.

Přísloví, kapitola 13

1 Syn otcovským káráním zmoudří,

kdežto posměvač pohrůžky neposlouchá.

2 Ovoce svých úst se každý dobře nají,

duše věrolomných okusí násilí.

3 Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život,

kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.

4 Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne,

kdežto pilní se nasytí tukem.

5 Spravedlivý nenávidí jakýkoli klam,

kdežto svévolník vzbuzuje nelibost a hnus.

6 Spravedlnost chrání toho, kdo žije bezúhonně,

kdežto svévole vyvrací hříšníka.

7 Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá,

někdo se vydává za chudého, a má velké jmění.

8 Bohatstvím se člověk může vyplatit,

kdežto chudý vyhrožování neslýchá.

9 Světlo spravedlivých radostně září,

kdežto svévolníkům svítilna hasne.

10 Ze zpupnosti vzniká jen hádka,

kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.

11 Jmění snadno nabyté se zmenšuje,

kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.

12 Dlouhým čekáním zemdlívá srdce,

kdežto splněná touha je stromem života.

13 Kdo pohrdá slovem, přivádí se do záhuby,

kdežto kdo se bojí přikázání, dochází odplaty.

14 Učení moudrého je zdrojem života,

pomůže uniknout léčkám smrti.

15 Prozíravost zjednává přízeň,

kdežto věrolomní vytrvávají na své cestě.

16 Kdo je chytrý, počíná si podle poznání,

kdežto hlupák roztrušuje pošetilost.

17 Svévolný posel propadne zkáze,

kdežto věrný vyslanec přináší zdraví.

18 Chudoba a hanba stihnou toho, kdo se vyhýbá trestu,

kdežto kdo dbá na domluvu, bude vážený.

19 Když se naplní touha, je sladko v duši,

kdežto hlupákům se hnusí odvrátit se od zlého.

20 Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým,

kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle.

21 Hříšníky stíhá zlo,

kdežto spravedlivým je odplatou dobro.

22 Dobrý zanechá dědictví vnukům,

kdežto jmění hříšníka bývá uchováno pro spravedlivého.

23 Úhor dává chudým mnoho pokrmu,

ale bývá ničen bezprávím.

24 Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna,

kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.

25 Spravedlivý se nají dosyta,

kdežto břicho svévolníků trpí nedostatkem.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti