Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 22.12.2014, 349. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 34

1 Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.

2 Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,

z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

3 O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše,

ať to slyší pokorní a radují se.

4 Velebte Hospodina se mnou,

vyvyšujme spolu jeho jméno.

5 Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi,

vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.

6 Kdo na něho budou hledět, rozzáří se,

rdít se nemusejí.

7 Tento ponížený volal a Hospodin slyšel,

ve všem soužení byl jeho spása.

8 Hospodinův anděl se položí táborem

kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.

Blaze muži, který se utíká k němu.

10 Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí,

vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.

11 I lvíčata strádají a hladovějí,

ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

12 Pojďte, synové, poslyšte mě,

vyučím vás Hospodinově bázni.

13 Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra?

 

14 Střez svůj jazyk před zlobou

a své rty před záludnými řečmi.

15 Vyhýbej se zlu a konej dobro,

vyhledávej pokoj a usiluj o něj.

16 Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým,

když volají o pomoc, on nakloní své ucho.

17 Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla,

vymýtí ze země každou památku po nich.

18 Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel,

ze všech soužení je vysvobodil.

19 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci,

zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

20 Mnoho zla doléhá na spravedlivého,

Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.

21 Ochraňuje všechny jeho kosti,

nebude mu zlomena ani jedna.

22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba,

a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.

23 Hospodin vykoupí duše svých služebníků,

nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti