Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 24.12.2014, 351. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 36

1 Pro předního zpěváka. Pro Hospodinova služebníka, Davidův.

 

2 Tak zní vzpurný výrok svévolníka:

„Nemám v srdci místo pro strach z Boha.“

A to do očí mu říká.

3 Lichotí si ve svých očích,

a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti.

4 Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá,

přestal jednat rozumně a dobře.

5 Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti,

postavil se na nedobrou cestu,

neštítí se zlého.

6 Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi,

tvoje věrnost se dotýká mraků.

7 Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo,

propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy;

zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.

8 Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože!

Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

9 Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu,

z potoka svých rozkoší jim napít dáváš.

10 U tebe je pramen žití,

když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

11 Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají,

a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce.

12 Kéž na mě nevtrhne zpupná noha,

ruka svévolných kéž ze mne neučiní štvance!

13 Ano, pachatelé ničemností padli, jsou sraženi, nejsou schopni povstat.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti