Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 24.12.2014, 351. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 36

1 Pro předního zpěváka. Pro Hospodinova služebníka, Davidův.

 

2 Tak zní vzpurný výrok svévolníka:

„Nemám v srdci místo pro strach z Boha.“

A to do očí mu říká.

3 Lichotí si ve svých očích,

a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti.

4 Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá,

přestal jednat rozumně a dobře.

5 Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti,

postavil se na nedobrou cestu,

neštítí se zlého.

6 Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi,

tvoje věrnost se dotýká mraků.

7 Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo,

propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy;

zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.

8 Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože!

Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

9 Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu,

z potoka svých rozkoší jim napít dáváš.

10 U tebe je pramen žití,

když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

11 Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají,

a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce.

12 Kéž na mě nevtrhne zpupná noha,

ruka svévolných kéž ze mne neučiní štvance!

13 Ano, pachatelé ničemností padli, jsou sraženi, nejsou schopni povstat.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti