Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 25.12.2014, 352. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 37

1 Davidův.

 

Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům,

nezáviď těm, kdo jednají podle.

2 Uvadají rychle jako tráva,

jak zelené býlí zvadnou.

3 Doufej v Hospodina, konej dobro,

v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

4 Hledej blaho v Hospodinu,

dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

5 Svou cestu svěř Hospodinu,

doufej v něho, on sám bude jednat.

6 Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo,

jako polední jas tvoje právo.

7 Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.

Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou,

nad tím, kdo strojí pikle.

8 Odlož hněv a zanech rozhořčení,

nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,

9 neboť zlovolníci budou vymýceni,

ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

10 Ještě maličko a bude po svévolníkovi,

všimneš-li si jeho místa, bude prázdné.

11 Ale pokorní obdrží zemi

a bude je blažit dokonalý pokoj.

12 Proti spravedlivému strojí svévolník pikle,

skřípe proti němu svými zuby.

13 Je však Panovníkovi jen k smíchu,

vždyť on vidí, že jeho den přijde.

14 Svévolníci tasí meč, luk napínají,

chtějí srazit poníženého a ubožáka,

zabít ty, kdo chodí přímou cestou.

15 Jejich meč však jim do srdce vnikne,

jejich luky budou zpřeráženy.

16 Lepší je to málo, co má spravedlivý,

než bohatství mnoha svévolníků,

17 neboť svévolníkům budou přeraženy paže,

kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.

18 Hospodinu jsou známy dny bezúhonných,

jejich dědictví potrvá věčně.

19 V čase zlém nebudou zahanbeni,

najedí se dosyta i za dnů hladu.

20 Avšak svévolníci zhynou,

nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin,

vytratí se v dýmu.

21 Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá,

spravedlivý se však slituje a dává.

22 Požehnaní, ti obdrží zemi,

zlořečení budou vymýceni.

23 Hospodin činí krok muže pevným,

našel zalíbení v jeho cestě.

24 I kdyby klesal, nikdy neupadne,

neboť Hospodin podpírá jeho ruku.

25 Od své mladosti, a jsem už starý,

jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý,

nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.

26 Slituje se kdykoli a vypomůže půjčkou,

také jeho potomci jsou požehnáním.

27 Odstup od zla, konej dobro,

navěky pak budeš bydlet v zemi,

28 neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští.

29 Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.

30 Ústa spravedlivého pronášejí moudrost,

jeho jazyk vyhlašuje právo.

31 Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají.

32 Svévolník však číhá na spravedlivého,

chce ho uštvat k smrti.

33 Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá,

nedopustí, aby svévolně byl souzen.

34 Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty;

povýší tě a obdržíš zemi

a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.

35 Viděl jsem krutého svévolníka:

rozpínal se jako bujné křoví;

36 odešel a není,

hledal jsem ho, nebyl k nalezení.

37 Přidržuj se bezúhonného,

hleď na přímého;

pokojný muž bude mít potomstvo.

38 Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni,

potomstvo svévolníků bude vymýceno.

39 Hospodin je spása spravedlivých,

záštitou v čas soužení jim bývá.

40 Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává,

dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je,

protože se k němu utíkají.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti