Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 1.1.2015, 355. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 40

1 Pro předního zpěváka. Davidův, žalm.

2 Všechnu naději jsem složil v Hospodina.

On se ke mně sklonil,

slyšel mě, když o pomoc jsem volal.

3 Vytáhl mě z jámy zmaru,

z tůně bahna,

postavil mé nohy na skálu,

dopřál mi bezpečně kráčet 4

a do úst mi vložil novou píseň,

chvalozpěv našemu Bohu.

Uvidí to mnozí a pojme je bázeň,

budou doufat v Hospodina.

5 Blaze muži, který doufá v Hospodina,

k obludám se neobrací,

ani k těm, kteří se uchylují ke lži.

6 Mnoho divů jsi už vykonal,

můj Bože, Hospodine,

ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo.

Chci je rozhlašovat, mluvit o nich,

je jich tolik, že je vypovědět nelze.

7 Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál,

nýbrž protesals mi uši;

nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích.

8 Tu jsem řekl: Hle, přicházím,

jak ve svitku knihy o mně stojí psáno.

9 Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním,

tvůj zákon mám ve svém nitru.

10 Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém shromáždění.

Že v tom svým rtům nezbraňuji,

víš sám, Hospodine.

11 Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl,

hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse.

Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění

. 12 Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování.

Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost!

13 Tolik zla mě obklopilo, že mu není počtu.

Postihly mě moje nepravosti,

že nemohu ani vzhlédnout.

Je jich víc než vlasů na mé hlavě,

odvahu jsem pozbyl.

14 Hospodine, rač mě vysvobodit,

Hospodine, na pomoc mi pospěš!

15 Ať se zardí hanbou všichni,

kteří mi o život ukládají a vzít mi jej chtějí,

ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí.

16 Za svou hanebnost ať vzbuzují úděs

ti, kdo mi říkají: „Dobře ti tak!“

17 Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni,

kteří tě hledají; ať říkají stále: „Hospodin je velký“

ti, kdo milují tvou spásu.

18 Ač jsem ponížený ubožák,

Panovník přec na mě myslí.

Tys má pomoc, vysvoboditel můj,

neotálej už, můj Bože!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti