Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 2.1.2015, 356. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 41

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného,

Hospodin ho ve zlý den zachrání.

3 Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život,

bude mu na zemi blaze.

Zvůli nepřátel ho nevydávej!

4 Hospodin ho podepře na loži v jeho mdlobách.

V nemoci mu změníš celé lůžko!

5 Pravím: Hospodine, smiluj se nade mnou,

uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil.

6 Nepřátelé o mně škodolibě mluví:

„Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?“

7 Přijde-li se kdo podívat,

šalebně mluví,

spřádá v srdci ničemnosti,

vyjde ven a mluví.

8 Všichni, kdo mě nenávidí, šeptají si o mně,

zlo mi strojí:

9 „Ať na něj dolehne slovo Ničemníka;

ulehl, už nepovstane.“

10 I ten, s nímž jsem žil v pokoji

a jemuž jsem důvěřoval,

ten, jenž můj chléb jedl,

vypíná se nade mne a zvedá patu.

11 Ty však, Hospodine, smiluj se a dej mi povstat,

abych jim to splatil.

12 Že sis mě oblíbil, poznám z toho,

že nade mnou nezazní ryk nepřítele.

13 Ujal ses mne pro mou bezúhonnost,

postavils mě navěky před svou tvář.

14 Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,

od věků na věky.

Amen. Amen.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti