Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 2.1.2015, 356. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 41

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného,

Hospodin ho ve zlý den zachrání.

3 Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život,

bude mu na zemi blaze.

Zvůli nepřátel ho nevydávej!

4 Hospodin ho podepře na loži v jeho mdlobách.

V nemoci mu změníš celé lůžko!

5 Pravím: Hospodine, smiluj se nade mnou,

uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil.

6 Nepřátelé o mně škodolibě mluví:

„Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?“

7 Přijde-li se kdo podívat,

šalebně mluví,

spřádá v srdci ničemnosti,

vyjde ven a mluví.

8 Všichni, kdo mě nenávidí, šeptají si o mně,

zlo mi strojí:

9 „Ať na něj dolehne slovo Ničemníka;

ulehl, už nepovstane.“

10 I ten, s nímž jsem žil v pokoji

a jemuž jsem důvěřoval,

ten, jenž můj chléb jedl,

vypíná se nade mne a zvedá patu.

11 Ty však, Hospodine, smiluj se a dej mi povstat,

abych jim to splatil.

12 Že sis mě oblíbil, poznám z toho,

že nade mnou nezazní ryk nepřítele.

13 Ujal ses mne pro mou bezúhonnost,

postavils mě navěky před svou tvář.

14 Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,

od věků na věky.

Amen. Amen.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti