Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 2.1.2015, 356. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 41

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného,

Hospodin ho ve zlý den zachrání.

3 Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život,

bude mu na zemi blaze.

Zvůli nepřátel ho nevydávej!

4 Hospodin ho podepře na loži v jeho mdlobách.

V nemoci mu změníš celé lůžko!

5 Pravím: Hospodine, smiluj se nade mnou,

uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil.

6 Nepřátelé o mně škodolibě mluví:

„Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?“

7 Přijde-li se kdo podívat,

šalebně mluví,

spřádá v srdci ničemnosti,

vyjde ven a mluví.

8 Všichni, kdo mě nenávidí, šeptají si o mně,

zlo mi strojí:

9 „Ať na něj dolehne slovo Ničemníka;

ulehl, už nepovstane.“

10 I ten, s nímž jsem žil v pokoji

a jemuž jsem důvěřoval,

ten, jenž můj chléb jedl,

vypíná se nade mne a zvedá patu.

11 Ty však, Hospodine, smiluj se a dej mi povstat,

abych jim to splatil.

12 Že sis mě oblíbil, poznám z toho,

že nade mnou nezazní ryk nepřítele.

13 Ujal ses mne pro mou bezúhonnost,

postavils mě navěky před svou tvář.

14 Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele,

od věků na věky.

Amen. Amen.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti