Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 3.1.2015, 357. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 42

1 Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce.

2 Jako laň dychtí po bystré vodě,

tak dychtí duše má po tobě, Bože!

3 Po Bohu žízním, po živém Bohu.

Kdy se smím ukázat před Boží tváří?

4 Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci,

když se mne každý den ptají:

„Kde je tvůj Bůh?“

5 Vzpomínám na to

a duši vylévám v sobě,

jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu,

jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav,

když slavil svátek.

6 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,

proč ve mně úzkostně sténáš?

Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,

jen jemu, své spáse.

7 Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí,

proto mé vzpomínky za tebou spějí

z krajiny jordánské, z chermónských končin,

od hory Miseáru.

8 Propastná tůně na tůni volá

v hukotu peřejí tvých,

všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí.

9 Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému

a v noci své písni být se mnou!

Modlím se k Bohu života mého,

10 promlouvám k Bohu, své skále:

„Proč na mě zapomínáš,

proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?“

11 Smrtelnou ranou mým kostem

jsou protivníci, kteří mě tupí,

když se mě každý den ptají:

„Kde je tvůj Bůh?“

12 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,

proč ve mně úzkostně sténáš?

Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,

jemu, své spáse.

On je můj Bůh.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti