Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 3.1.2015, 357. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 42

1 Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce.

2 Jako laň dychtí po bystré vodě,

tak dychtí duše má po tobě, Bože!

3 Po Bohu žízním, po živém Bohu.

Kdy se smím ukázat před Boží tváří?

4 Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci,

když se mne každý den ptají:

„Kde je tvůj Bůh?“

5 Vzpomínám na to

a duši vylévám v sobě,

jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu,

jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav,

když slavil svátek.

6 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,

proč ve mně úzkostně sténáš?

Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,

jen jemu, své spáse.

7 Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí,

proto mé vzpomínky za tebou spějí

z krajiny jordánské, z chermónských končin,

od hory Miseáru.

8 Propastná tůně na tůni volá

v hukotu peřejí tvých,

všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí.

9 Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému

a v noci své písni být se mnou!

Modlím se k Bohu života mého,

10 promlouvám k Bohu, své skále:

„Proč na mě zapomínáš,

proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?“

11 Smrtelnou ranou mým kostem

jsou protivníci, kteří mě tupí,

když se mě každý den ptají:

„Kde je tvůj Bůh?“

12 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,

proč ve mně úzkostně sténáš?

Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,

jemu, své spáse.

On je můj Bůh.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti