Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 7.1.2015, 360. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 45

1 Pro předního zpěváka, podle „Lilií“. Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky.

2 Slavnostní řeč mi ze srdce tryská,

své dílo přednesu králi;

jazyk můj – hbitého písaře rydlo:

3 Ty nejkrásnější ze synů lidských,

z tvých rtů se line milost,

proto ti Bůh navěky žehná!

4 Boky si opásej, bohatýre, mečem,

svou velebnou důstojností,

5 se zdarem důstojně do boje vyjeď

za pravdu, mírnost a spravedlnost,

svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.

6 Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám,

zasáhneš srdce nepřátel, králi!

7 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy,

tvým žezlem královským je žezlo práva.

8 Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli;

proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj

olejem veselí nad tvoje druhy.

9 Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní,

z paláců zdobených slonovou kostí

hra strun zní pro radost tobě.

10 Královské dcery se skvějí v tvých skvostech,

královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici.

11 Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho,

zapomeň na svůj lid, na otcův dům,

12 neboť král zatouží po tvé kráse;

je to tvůj pán a jemu se klaněj.

13 I dcera Týru svůj dar ti nese,

naklonit si tě chtějí boháči z lidu.

14 Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř,

svůj šat má protkaný zlatem.

15 V zářivém oděvu ji vedou králi

a za ní její panenské družky, k tobě je uvádějí.

16 Průvod se ubírá v radostném jásotu,

vstupuje v královský palác.

17 Namísto otců budeš mít syny,

učiníš je velmoži po celé zemi.

18 Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení;

proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti