Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 7.1.2015, 360. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 45

1 Pro předního zpěváka, podle „Lilií“. Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky.

2 Slavnostní řeč mi ze srdce tryská,

své dílo přednesu králi;

jazyk můj – hbitého písaře rydlo:

3 Ty nejkrásnější ze synů lidských,

z tvých rtů se line milost,

proto ti Bůh navěky žehná!

4 Boky si opásej, bohatýre, mečem,

svou velebnou důstojností,

5 se zdarem důstojně do boje vyjeď

za pravdu, mírnost a spravedlnost,

svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.

6 Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám,

zasáhneš srdce nepřátel, králi!

7 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy,

tvým žezlem královským je žezlo práva.

8 Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli;

proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj

olejem veselí nad tvoje druhy.

9 Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní,

z paláců zdobených slonovou kostí

hra strun zní pro radost tobě.

10 Královské dcery se skvějí v tvých skvostech,

královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici.

11 Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho,

zapomeň na svůj lid, na otcův dům,

12 neboť král zatouží po tvé kráse;

je to tvůj pán a jemu se klaněj.

13 I dcera Týru svůj dar ti nese,

naklonit si tě chtějí boháči z lidu.

14 Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř,

svůj šat má protkaný zlatem.

15 V zářivém oděvu ji vedou králi

a za ní její panenské družky, k tobě je uvádějí.

16 Průvod se ubírá v radostném jásotu,

vstupuje v královský palác.

17 Namísto otců budeš mít syny,

učiníš je velmoži po celé zemi.

18 Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení;

proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti