Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 7.1.2015, 360. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 45

1 Pro předního zpěváka, podle „Lilií“. Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky.

2 Slavnostní řeč mi ze srdce tryská,

své dílo přednesu králi;

jazyk můj – hbitého písaře rydlo:

3 Ty nejkrásnější ze synů lidských,

z tvých rtů se line milost,

proto ti Bůh navěky žehná!

4 Boky si opásej, bohatýre, mečem,

svou velebnou důstojností,

5 se zdarem důstojně do boje vyjeď

za pravdu, mírnost a spravedlnost,

svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.

6 Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám,

zasáhneš srdce nepřátel, králi!

7 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy,

tvým žezlem královským je žezlo práva.

8 Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli;

proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj

olejem veselí nad tvoje druhy.

9 Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní,

z paláců zdobených slonovou kostí

hra strun zní pro radost tobě.

10 Královské dcery se skvějí v tvých skvostech,

královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici.

11 Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho,

zapomeň na svůj lid, na otcův dům,

12 neboť král zatouží po tvé kráse;

je to tvůj pán a jemu se klaněj.

13 I dcera Týru svůj dar ti nese,

naklonit si tě chtějí boháči z lidu.

14 Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř,

svůj šat má protkaný zlatem.

15 V zářivém oděvu ji vedou králi

a za ní její panenské družky, k tobě je uvádějí.

16 Průvod se ubírá v radostném jásotu,

vstupuje v královský palác.

17 Namísto otců budeš mít syny,

učiníš je velmoži po celé zemi.

18 Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení;

proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti