Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 8.1.2015, 361. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 46

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.

2 Bůh je naše útočiště, naše síla,

pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

3 Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země

a základy hor se pohnuly v srdci moří.

4 Ať si jejich vody hučí, ať se pění,

ať se hory pro jejich zpupnost třesou!

5 Řeka svými toky oblažuje město Boží

, svatyni příbytku Nejvyššího.

6 Nepohne se, Bůh je v jeho středu,

Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.

7 Pronárody hlučí, království se hroutí,

jen vydá hlas a země se rozplývá.

8 Hospodin zástupů je s námi,

Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

9 Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky,

jak úžasné činy v zemi koná!

10 Činí přítrž válkám až do končin země,

tříští luky, láme kopí,

spaluje v ohni válečné vozy.

11 „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.

Budu vyvyšován mezi pronárody,

vyvyšován v zemi.“

12 Hospodin zástupů je s námi,

Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

Žalmy, kapitola 47

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, žalm.

2 Lidé všech národů, tleskejte v dlaně,

hlaholte Bohu, plesejte zvučně.

3 Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň,

on je Král velký nad celou zemí.

4 Podrobí nám lidská společenství,

národy k nohám nám složí.

5 Vybral nám za náš dědičný podíl

chloubu Jákoba, jehož si zamiloval.

6 Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu,

Hospodin za zvuku polnic.

7 Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy,

zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy!

8 Vždyť Bůh je Král nad celou zemí,

zpívejte žalmy k poučení.

9 Bůh kraluje nad všemi pronárody,

Bůh sedí na svém svatém trůnu.

10 Knížata lidských společenství se shromáždila,

jsou lidem Abrahamova Boha.

Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně vyvýšenému.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti