Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 8.1.2015, 361. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 46

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.

2 Bůh je naše útočiště, naše síla,

pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

3 Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země

a základy hor se pohnuly v srdci moří.

4 Ať si jejich vody hučí, ať se pění,

ať se hory pro jejich zpupnost třesou!

5 Řeka svými toky oblažuje město Boží

, svatyni příbytku Nejvyššího.

6 Nepohne se, Bůh je v jeho středu,

Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.

7 Pronárody hlučí, království se hroutí,

jen vydá hlas a země se rozplývá.

8 Hospodin zástupů je s námi,

Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

9 Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky,

jak úžasné činy v zemi koná!

10 Činí přítrž válkám až do končin země,

tříští luky, láme kopí,

spaluje v ohni válečné vozy.

11 „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.

Budu vyvyšován mezi pronárody,

vyvyšován v zemi.“

12 Hospodin zástupů je s námi,

Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

Žalmy, kapitola 47

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, žalm.

2 Lidé všech národů, tleskejte v dlaně,

hlaholte Bohu, plesejte zvučně.

3 Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň,

on je Král velký nad celou zemí.

4 Podrobí nám lidská společenství,

národy k nohám nám složí.

5 Vybral nám za náš dědičný podíl

chloubu Jákoba, jehož si zamiloval.

6 Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu,

Hospodin za zvuku polnic.

7 Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy,

zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy!

8 Vždyť Bůh je Král nad celou zemí,

zpívejte žalmy k poučení.

9 Bůh kraluje nad všemi pronárody,

Bůh sedí na svém svatém trůnu.

10 Knížata lidských společenství se shromáždila,

jsou lidem Abrahamova Boha.

Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně vyvýšenému.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti