Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 12.1.2015, 364. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 50

1 Žalm pro Asafa.

Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil

a volá zemi od slunce východu až po západ.

2 Ze Sijónu, místa dokonalé krásy,

zaskvěl se Bůh,

3 přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.

Před ním jde oheň sžírající,

vichřice běsní kolem něho.

4 Nebesa shůry i zemi volá,

povede při se svým lidem.

5 „Shromážděte mi mé věrné,

ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!“

6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost,

Bůh sám bude soudcem.

7 „Slyš, můj lide, budu mluvit,

Izraeli, svědčím proti tobě,

já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem.

8 Má žaloba se netýká tvých obětí

, tvé zápaly mám před sebou stále.

9 Nevezmu si býčka z tvého domu,

kozly ze tvých ohrad.

10 Všechna lesní zvěř mi patří

i dobytek na tisíci horách,

11 v horách vím o každém ptáku,

polní havěť též mám kolem sebe.

12 Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě,

mně patří svět se vším, co je na něm.

13 Jídám snad já maso z tura

nebo napájím se kozlí krví?

14 Přines Bohu oběť díků

a plň svoje sliby Nejvyššímu!

15 Až mě potom budeš v den soužení volat,

já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.“

16 Ale svévolníkovi Bůh praví:

„Nač odříkáváš má nařízení,

proč si bereš do úst moji smlouvu?

17 Ty přec nenávidíš kázeň,

ty má slova za sebe jen házíš.

18 Spatříš zloděje a běžíš k němu,

s cizoložníky máš podíl.

19 Ústa propůjčuješ k zlému,

svůj jazyk jsi spřáhl se lstí.

20 Usedneš a mluvíš proti bratru,

kydáš hanu na syna své matky.

21 To jsi dělával, a já jsem mlčel.

Domníval ses, že jsem jako ty.

Vznáším proti tobě obžalobu.

22 Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli,

ať vás nerozsápu

a nikdo vás nevytrhne.

23 Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků,

ten, kdo jde mou cestou;

tomu dám zakusit Boží spásu.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti