Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 14.1.2015, 366. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 52

1 Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův, 2 když přišel Edómec Dóeg a oznámil Saulovi: „David vešel do Achímelekova domu.“

3 Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre?

Boží milosrdenství po všechny dny trvá!

4 Jen zhoubu tvůj jazyk splétá,

máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři.

5 Zlo miluješ víc než dobro,

klam více než spravedlivé slovo.

6 Miluješ každé podvratné slovo,

jazyku lstivý.

7 Proto Bůh tě smete provždy,

popadne tě, ze stanu tě vyrve,

vykoření tě ze země živých.

8 Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň

a posměšně o něm řeknou:

9 „Ano, byl to muž,

jenž nepokládal za záštitu Boha,

ve své veliké bohatství doufal,

zakládal si na své zhoubné moci.“

10 Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím.

Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy.

11 Navěky ti budu vzdávat chválu,

neboť jsi to způsobil ty.

Naději jsem složil ve tvé jméno,

je tak dobré ke tvým věrným.

Žalmy, kapitola 53

1 Pro předního zpěváka, při tanečním reji. Poučující, Davidův.

2 Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“

Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují,

nikdo nic dobrého neudělá.

3 Bůh na lidi pohlíží z nebe,

chce vidět, má-li kdo rozum,

dotazuje-li se po Boží vůli.

4 Odpadli však všichni,

zvrhli se do jednoho,

nikdo nic dobrého neudělá,

naprosto nikdo.

5 Což nevědí ti, kdo páchají ničemnosti,

kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba,

ti, kdo Boha nevzývají,

6 že se jednou třást budou strachem,

strachem, jaký ještě nebyl?

Kosti toho, kdo tě oblehl, Bůh rozmetá,

zahanbíš je, protože je Bůh zavrhl.

7 Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása!

Až Bůh změní úděl svého lidu,

bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti