Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 14.1.2015, 366. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 52

1 Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův, 2 když přišel Edómec Dóeg a oznámil Saulovi: „David vešel do Achímelekova domu.“

3 Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre?

Boží milosrdenství po všechny dny trvá!

4 Jen zhoubu tvůj jazyk splétá,

máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři.

5 Zlo miluješ víc než dobro,

klam více než spravedlivé slovo.

6 Miluješ každé podvratné slovo,

jazyku lstivý.

7 Proto Bůh tě smete provždy,

popadne tě, ze stanu tě vyrve,

vykoření tě ze země živých.

8 Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň

a posměšně o něm řeknou:

9 „Ano, byl to muž,

jenž nepokládal za záštitu Boha,

ve své veliké bohatství doufal,

zakládal si na své zhoubné moci.“

10 Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím.

Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy.

11 Navěky ti budu vzdávat chválu,

neboť jsi to způsobil ty.

Naději jsem složil ve tvé jméno,

je tak dobré ke tvým věrným.

Žalmy, kapitola 53

1 Pro předního zpěváka, při tanečním reji. Poučující, Davidův.

2 Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“

Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují,

nikdo nic dobrého neudělá.

3 Bůh na lidi pohlíží z nebe,

chce vidět, má-li kdo rozum,

dotazuje-li se po Boží vůli.

4 Odpadli však všichni,

zvrhli se do jednoho,

nikdo nic dobrého neudělá,

naprosto nikdo.

5 Což nevědí ti, kdo páchají ničemnosti,

kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba,

ti, kdo Boha nevzývají,

6 že se jednou třást budou strachem,

strachem, jaký ještě nebyl?

Kosti toho, kdo tě oblehl, Bůh rozmetá,

zahanbíš je, protože je Bůh zavrhl.

7 Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása!

Až Bůh změní úděl svého lidu,

bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti