Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 15.1.2015, 367. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 54

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův, 2 když přišli Zífejci a řekli Saulovi: „David se přece skrývá u nás.“

3 Bože, pro své jméno mě zachraň,

ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.

4 Slyš moji modlitbu, Bože,

naslouchej slovům mých úst.

5 Povstali proti mně cizáci,

ukrutníci o život mi ukládají,

na Boha neberou zřetel.

6 Avšak Bůh mi poskytuje pomoc,

Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.

7 Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí!

Ve své věrnosti je umlč.

8 Ochotně ti budu obětovat,

vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré.

9 Ze všeho soužení jsi mě vysvobodil, pád nepřátel spatřilo mé oko.

Žalmy, kapitola 55

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův.

2 Dopřej, Bože, modlitbě mé sluchu,

neskrývej se před mou prosbou.

3 Věnuj mi pozornost, odpověz mi,

lkám a sténám, zmateně se toulám,

4 neboť nepřítel mi spílá, svévolník mě tísní,

chtěli by mě zlomit ničemnostmi,

štvou proti mně plni vzteku.

5 Srdce se mi v hrudi svírá,

přepadly mě hrůzy smrti,

6 padá na mě strach a chvění,

zděšení mě zachvátilo.

7 Pravím: Kéž bych měl křídla jako holubice,

uletěl bych, usadil se jinde.

8 Ano, daleko bych letěl,

pobýval bych v poušti,

9 spěchal do bezpečí před náporem větru, před vichřicí.

10 Ve zmatek je uveď, Panovníku, jazyky jim rozdvoj,

v městě vidím násilí a sváry,

11 ve dne v noci po hradbách se plíží,

ničemnost a trápení jsou v jeho středu,

12 v jeho středu běsní zhouba,

týrání a lest se nehnou z ulic.

13 Není to nepřítel, kdo mě tupí,

to bych přece snesl;

nade mne se nevypíná ten, který mě nenávidí,

před tím bych se ukryl,

14 jsi to však ty, člověk jako já,

můj druh a přítel!

15 Ten nejlepší vztah nás pojil,

za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu.

16 Ať je překvapí smrt,

ať zaživa sejdou do podsvětí!

Jen zloba je v jejich doupatech,

je v jejich středu.

17 A já volám k Bohu,

Hospodin mě spasí.

18 Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. –

Vyslyšel můj hlas!

9 On vykoupí mě z války, daruje mi pokoj,

ač jich proti mně je tolik.

20 Slyší Bůh a pokoří je,

on, jenž odedávna trůní,

když se změnit nechtějí a nebojí se Boha.

21 Leckdo vztáhne ruku na ty,

kteří v pokoji s ním žijí,

jeho smlouvu znesvěcuje.

22 Lichotek má plná ústa,

ale v srdci válku.

Hladší nad olej jsou jeho slova,

ale jsou to vytasené meče.

23 Na Hospodina slož svoji starost,

postará se o tebe a nedopustí,

aby se kdy spravedlivý zhroutil.

24 Ty je, Bože, srazíš v jámu zkázy.

Ti, kdo prolévají krev a stavějí vše na lsti,

nedožijí ani poloviny svých dnů.

Já však doufám v tebe!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti