Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 15.1.2015, 367. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 54

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův, 2 když přišli Zífejci a řekli Saulovi: „David se přece skrývá u nás.“

3 Bože, pro své jméno mě zachraň,

ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.

4 Slyš moji modlitbu, Bože,

naslouchej slovům mých úst.

5 Povstali proti mně cizáci,

ukrutníci o život mi ukládají,

na Boha neberou zřetel.

6 Avšak Bůh mi poskytuje pomoc,

Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.

7 Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí!

Ve své věrnosti je umlč.

8 Ochotně ti budu obětovat,

vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré.

9 Ze všeho soužení jsi mě vysvobodil, pád nepřátel spatřilo mé oko.

Žalmy, kapitola 55

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův.

2 Dopřej, Bože, modlitbě mé sluchu,

neskrývej se před mou prosbou.

3 Věnuj mi pozornost, odpověz mi,

lkám a sténám, zmateně se toulám,

4 neboť nepřítel mi spílá, svévolník mě tísní,

chtěli by mě zlomit ničemnostmi,

štvou proti mně plni vzteku.

5 Srdce se mi v hrudi svírá,

přepadly mě hrůzy smrti,

6 padá na mě strach a chvění,

zděšení mě zachvátilo.

7 Pravím: Kéž bych měl křídla jako holubice,

uletěl bych, usadil se jinde.

8 Ano, daleko bych letěl,

pobýval bych v poušti,

9 spěchal do bezpečí před náporem větru, před vichřicí.

10 Ve zmatek je uveď, Panovníku, jazyky jim rozdvoj,

v městě vidím násilí a sváry,

11 ve dne v noci po hradbách se plíží,

ničemnost a trápení jsou v jeho středu,

12 v jeho středu běsní zhouba,

týrání a lest se nehnou z ulic.

13 Není to nepřítel, kdo mě tupí,

to bych přece snesl;

nade mne se nevypíná ten, který mě nenávidí,

před tím bych se ukryl,

14 jsi to však ty, člověk jako já,

můj druh a přítel!

15 Ten nejlepší vztah nás pojil,

za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu.

16 Ať je překvapí smrt,

ať zaživa sejdou do podsvětí!

Jen zloba je v jejich doupatech,

je v jejich středu.

17 A já volám k Bohu,

Hospodin mě spasí.

18 Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. –

Vyslyšel můj hlas!

9 On vykoupí mě z války, daruje mi pokoj,

ač jich proti mně je tolik.

20 Slyší Bůh a pokoří je,

on, jenž odedávna trůní,

když se změnit nechtějí a nebojí se Boha.

21 Leckdo vztáhne ruku na ty,

kteří v pokoji s ním žijí,

jeho smlouvu znesvěcuje.

22 Lichotek má plná ústa,

ale v srdci válku.

Hladší nad olej jsou jeho slova,

ale jsou to vytasené meče.

23 Na Hospodina slož svoji starost,

postará se o tebe a nedopustí,

aby se kdy spravedlivý zhroutil.

24 Ty je, Bože, srazíš v jámu zkázy.

Ti, kdo prolévají krev a stavějí vše na lsti,

nedožijí ani poloviny svých dnů.

Já však doufám v tebe!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti