Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 16.1.2015, 368. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 56

1 8 Pro předního zpěváka, podle „Němé holubice dálek“. Pamětní zápis, Davidův, když se ho v Gatu zmocnili Pelištejci.

2 Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk,

válečník mě denně utiskuje.

3 Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí,

těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.

4 Přichází den strachu,

já však doufám v tebe.

5 V Boha, jehož slovo chválím,

v Boha doufám, nebojím se,

co mi může udělat tělo?

6 Denně překrucují moje slova,

vymýšlejí na mě kdeco zlého.

7 Srocují se, číhají a stopují mě,

o mé bezživotí usilují.

8 Vyváznout je necháš za ty ničemnosti?

Takové lidi sraz, Bože, svým hněvem!

9 O mém vyhnanství si vedeš záznam;

ukládej si do měchu mé slzy.

Což je v svých záznamech nemáš?

10 Jednou se mí nepřátelé obrátí zpět,

v den, kdy provolám:

„Teď vím, že Bůh je při mně!“

11 V Boha, jehož slovo chválím,

v Hospodina, jehož slovo chválím,

12 v Boha doufám, nebojím se,

co mi může udělat člověk?

13 Bože, sliby tobě dané splním,

přinesu ti oběť chvály,

14 neboť jsi mě vysvobodil z jisté smrti.

Což jsi neušetřil moje nohy podvrtnutí,

abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých?

Žalmy, kapitola 57

1 Pro předního zpěváka, jako „Nevyhlazuj!“ Davidův, pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně.

2 Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou,

k tobě se utíká moje duše.

Utíkám se do stínu tvých křídel,

dokud nepomine zhoubné nebezpečí.

3 Volám k Bohu nejvyššímu,

k Bohu, jenž za mě dokončí zápas.

4 Sešle pomoc z nebe, zachrání mě,

potupí toho, kdo po mně šlape.

Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.

5 Mezi lvy být musím,

s těmi uléhám, kdo srší ohněm,

s lidmi, jejichž zuby jsou kopí a šípy,

jejichž jazyk je ostrý meč.

6 Povznes se až nad nebesa, Bože,

ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva!

7 Nastražili síť mým krokům,

člověk mě chtěl zlomit;

vykopali na mě jámu,

spadli do ní sami.

8 Mé srdce je připraveno, Bože,

mé srdce je připraveno,

budu zpívat, prozpěvovat žalmy.

9 Probuď se, má slávo!

Probuď se už, citero a harfo,

ať jitřenku vzbudím.

10 Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu,

mezi národy ti budu zpívat žalmy;

11 vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá,

až do mraků tvoje věrnost.

12 Povznes se až nad nebesa, Bože,

a nad celou zemí ať je tvoje sláva!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti