Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 16.1.2015, 368. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 56

1 8 Pro předního zpěváka, podle „Němé holubice dálek“. Pamětní zápis, Davidův, když se ho v Gatu zmocnili Pelištejci.

2 Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk,

válečník mě denně utiskuje.

3 Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí,

těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.

4 Přichází den strachu,

já však doufám v tebe.

5 V Boha, jehož slovo chválím,

v Boha doufám, nebojím se,

co mi může udělat tělo?

6 Denně překrucují moje slova,

vymýšlejí na mě kdeco zlého.

7 Srocují se, číhají a stopují mě,

o mé bezživotí usilují.

8 Vyváznout je necháš za ty ničemnosti?

Takové lidi sraz, Bože, svým hněvem!

9 O mém vyhnanství si vedeš záznam;

ukládej si do měchu mé slzy.

Což je v svých záznamech nemáš?

10 Jednou se mí nepřátelé obrátí zpět,

v den, kdy provolám:

„Teď vím, že Bůh je při mně!“

11 V Boha, jehož slovo chválím,

v Hospodina, jehož slovo chválím,

12 v Boha doufám, nebojím se,

co mi může udělat člověk?

13 Bože, sliby tobě dané splním,

přinesu ti oběť chvály,

14 neboť jsi mě vysvobodil z jisté smrti.

Což jsi neušetřil moje nohy podvrtnutí,

abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých?

Žalmy, kapitola 57

1 Pro předního zpěváka, jako „Nevyhlazuj!“ Davidův, pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně.

2 Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou,

k tobě se utíká moje duše.

Utíkám se do stínu tvých křídel,

dokud nepomine zhoubné nebezpečí.

3 Volám k Bohu nejvyššímu,

k Bohu, jenž za mě dokončí zápas.

4 Sešle pomoc z nebe, zachrání mě,

potupí toho, kdo po mně šlape.

Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.

5 Mezi lvy být musím,

s těmi uléhám, kdo srší ohněm,

s lidmi, jejichž zuby jsou kopí a šípy,

jejichž jazyk je ostrý meč.

6 Povznes se až nad nebesa, Bože,

ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva!

7 Nastražili síť mým krokům,

člověk mě chtěl zlomit;

vykopali na mě jámu,

spadli do ní sami.

8 Mé srdce je připraveno, Bože,

mé srdce je připraveno,

budu zpívat, prozpěvovat žalmy.

9 Probuď se, má slávo!

Probuď se už, citero a harfo,

ať jitřenku vzbudím.

10 Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu,

mezi národy ti budu zpívat žalmy;

11 vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá,

až do mraků tvoje věrnost.

12 Povznes se až nad nebesa, Bože,

a nad celou zemí ať je tvoje sláva!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti