Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.1.2015, 369. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 58

1 Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Davidův, pamětní zápis.

2 Opravdu svou němotou hlásáte spravedlnost?

Lidé, soudíte dle práva?

3 V zemi jednáte, jak podlé srdce velí,

razíte si cestu násilím svých rukou.

4 Svévolníci, ti se odrodili hned v matčině lůně,

z mateřského života se lháři dali bludnou cestou.

5 Mají jedu jako hadi,

jsou jak hluchá zmije, když si zacpe uši,

6 aby neslyšela kouzelnický šepot

zaklínače zkušeného v zaklínání.

7 Bože, vylámej jim zuby v ústech,

vyraz tesáky těch lvíčat, Hospodine!

8 Ať se rozplynou jak tratící se vody,

ať se tomu, kdo napne luk, ztupí šípy.

9 Ať se ztratí jako slizký plž,

jako potracený plod, který neuzřel slunce.

10 Dříve než co pochopí, už trním pod hrnci vám budou,

smete je vichr, ať svěží či zprahlé.

11 Radovat se bude spravedlivý, až uzří tu pomstu,

omyje si nohy v krvi svévolníka.

12 A lidé si řeknou: „Spravedlivý ovoce se dočkal.

Ano, Bůh to je, kdo na zemi soud koná.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti