Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.1.2015, 369. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 58

1 Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Davidův, pamětní zápis.

2 Opravdu svou němotou hlásáte spravedlnost?

Lidé, soudíte dle práva?

3 V zemi jednáte, jak podlé srdce velí,

razíte si cestu násilím svých rukou.

4 Svévolníci, ti se odrodili hned v matčině lůně,

z mateřského života se lháři dali bludnou cestou.

5 Mají jedu jako hadi,

jsou jak hluchá zmije, když si zacpe uši,

6 aby neslyšela kouzelnický šepot

zaklínače zkušeného v zaklínání.

7 Bože, vylámej jim zuby v ústech,

vyraz tesáky těch lvíčat, Hospodine!

8 Ať se rozplynou jak tratící se vody,

ať se tomu, kdo napne luk, ztupí šípy.

9 Ať se ztratí jako slizký plž,

jako potracený plod, který neuzřel slunce.

10 Dříve než co pochopí, už trním pod hrnci vám budou,

smete je vichr, ať svěží či zprahlé.

11 Radovat se bude spravedlivý, až uzří tu pomstu,

omyje si nohy v krvi svévolníka.

12 A lidé si řeknou: „Spravedlivý ovoce se dočkal.

Ano, Bůh to je, kdo na zemi soud koná.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti