Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 28.1.2015, 378. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Úvod ke knize Sirachovec

Sirachovec

1. Struktura
 
Kniha představuje soubor sapienciálních textů různého druhu, jak co do formy (přísloví, didaktická vyprávění, hymny, modlitby), tak i co do obsahu (všední život, moudrost, dějiny apod.) – klíčovými pojmy Sirachovcovy nauky jsou moudrost a bázeň před Bohem.
Tři rozlišitelné části (kromě předmluvy překladatele v řecké verzi) – 1) kap. 1–23 s úvodním hymnem na moudrost (univerzální perspektiva stvoření v textech spíše fragmentárního rázu); 2) kap. 24,1–42,14 též s úvodním hymnem na moudrost; 3) 42,15–51,30 s úvodním hymnem na Boha a epilogem (v těchto dvou částech, které postupně nabývají na ucelenosti, se pohled na stvoření pojí s perspektivou dějin Izraele).
 
2. Vznik
 
Od středověku byl znám pouze řecký text – 1896 se našly v káhirské geníze hebrejské zlomky z 11.–12. stol po Kr., 1952 v Qumránu a 1964 na Masadě pak zlomky z 1. stol. př. Kr.; nalezené hebrejské zlomky dávají dohromady cca dvě třetiny textu řecké verze.
Inspirované jsou zřejmě obě verze – byl-li kanonizován řecký překlad, sotva lze upírat inspiraci hebrejskému originálu; přestože kniha nepatří do hebrejskému kánonu, těšila se u židů vždy velké úctě (viz citace v talmudu uvedené formulí „je psáno“).
Existují dvě dochované formy řeckého textu (starší a kratší G I, mladší a delší G II), jimž pravděpodobně odpovídaly i dvě formy hebrejské (H I, H II); kniha se utvářela nejspíše sdružováním a doplňováním kratších úseků do výsledného celku.
 
3. Historický kontext
 
Řecký překlad pořídil autorův vnuk v Egyptě, v 38. roce vlády krále Ptolemaia VII. Euergeta – 132 př. Kr.; autor je nazýván Ješua, syn Sirachův (a Eleazarův) – byl asi jeruzalémským znalcem Písma, rádcem velmožů a učitelem připravujícím mladé muže pro odpovědné úkoly ve společnosti.
Knihu sepsal nejspíše v 80. letech 2. stol. př. Kr. – brzy poté, co se vlády nad Palestinou ujali Seleukovci (198 př. Kr.), ale ještě před makabejským povstáním (167 př. Kr.); toto období se vyznačovalo relativním klidem, náboženskou svobodou a omezeným vlivem helénismu (spíše v okruhu vzdělané aristokracie) – Sirachovec je vůči tomuto myšlenkovému směru v zásadě otevřený, ale posuzuje ho kriticky, s věrností tradičním hodnotám své víry.
 
4. Teologické poselství
 
a) Nauková rovina – důležitou roli zde hrají následující témata: těsné sepětí Moudrosti se Zákonem, tj. prvku univerzálního s národním (Zákon daný Izraeli je vrcholným projevem Boží moudrosti, která stvořila celý svět); poměr mezi Boží dobrotou a existencí zla (dobro i zlo jsou protipóly tvořící rovnováhu stvoření, podřízeného Boží moci); problém odplaty (jelikož v šeolu mají všichni stejný úděl, odměna či trest jsou situovány do pozemského života).
b) Etická rovina – hledisko pro autora směrodatné, rozvíjející mj. tato témata: poměr mezi bázní před Bohem (která je motorem veškerého mravního jednání), Zákonem a moudrostí (srov. 19,18); postoj k bohatství resp. chudobě (bohatství hodnotí Sir opatrně, naopak chudobu vyzvedá); postoj k ženám a dětem v rodině (maskulinní a paternalistický – v ženě oceňuje dobrou manželku, ale varuje před svůdkyní).
 
5. Význam knihy
 
Od 3. stol. nazývána latinsky Liber Ecclesiasticus – pro svůj didaktický styl je vhodná k homiliím a katechezím určeným církevní obci (úryvky vybrané do mešní liturgie mohou např. ukázat univerzální platnost pravdy víry, tj. jak náboženská tradice Izraele odpovídá obecně lidskému hledání moudrosti).
 
autor: doc. Josef Hřebík

 

Sírachovec, kapitola 1

1 Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky.

2 Mořský písek a krůpěje deště

a dny věčnosti kdo spočítá?

3 Výšku nebe a šíři země,

propastnou hlubinu a moudrost kdo probádá?

4 Ze všeho první byla stvořena moudrost

a rozumné poznání je od věčnosti.

5 Pramen moudrosti je slovo Boha na výsostech,

její stezky, toť věčná přikázání.

6 Kořen moudrosti komu byl odhalen?

A kdo poznal všechen její důvtip?

7 Znalost moudrosti komu byla zjevena?

Její bohaté zkušenosti kdo pochopil?

8 Jen jediný je moudrý, ten, který budí velkou bázeň

a sedí na svém trůnu.

9 Hospodin sám stvořil moudrost,

pohlédl a rozdělil ji,

vlil ji do všeho, co vytvořil,

10 aby byla s každým člověkem podle jeho štědrosti,

a obdařil jí zvláště ty, kdo ho milují.

11 Bázeň před Hospodinem je slávou a chloubou,

přináší veselí a věnčí jásotem.

12 Bázeň před Hospodinem oblažuje srdce,

dává veselí, radost a dlouhý věk.

13 Tomu, kdo se bojí Hospodina, bude dobře v poslední chvíli,

bude požehnán v den svého skonání.

14 Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti.

Věrným byla darována již v matčině lůně.

15 Usídlila se na věky mezi lidmi

a jejich potomstvem chce být věrně přijímána.

16 Bázeň před Hospodinem je naplněním moudrosti,

ona opájí lidi svými plody.

17 Celý jejich dům naplňuje žádoucími věcmi

a zásobárny tím, co z ní pochází.

18 Bázeň před Hospodinem je korunou moudrosti,

působí pokoj a dává zdraví.

19 Hospodin pohlédl a rozdělil moudrost,

vědění a rozumné poznání vylil jako déšť

a vyvýšil slávu těch, kdo jí dosahují.

20 Bázeň před Hospodinem je kořenem moudrosti

a dlouhý věk je její ratolestí.

21 Bázeň před Hospodinem zapuzuje hříchy,

je-li přítomná, odvrátí každý hněv.

22 Nespravedlivý hněv nebude možno ospravedlnit,

náchylnost k hněvu přivádí člověka k pádu.

23 Trpělivý vytrvá do příhodného času,

potom ho Bůh opět obveselí.

24 Do příhodného času skryje svoje slova

a rty mnohých rozhlásí jeho rozumnost.

25 V pokladech moudrosti jsou poučná podobenství,

ale hříšníkovi se hnusí bohabojnost.

26 Dychtíš-li po moudrosti, zachovávej přikázání,

a Hospodin tě jí obdaří.

27 Bázeň před Hospodinem je moudrost a vědění,

ve věrnosti a mírnosti má Bůh zalíbení.

28 Nevzpírej se bázni před Hospodinem,

ani k němu nepřistupuj s obojakým srdcem.

29 Ať se o tobě nemluví jako o pokrytci;

dávej pozor na své rty.

30 Nepovyšuj se, abys nepadl

a nepřivodil si hanbu,

sic Hospodin odhalí, co skrýváš,

a poníží tě ve shromáždění proto,

žes nedospěl k bázni před Hospodinem

a že tvé srdce bylo plné přetvářky.

Sírachovec, kapitola 2

1 Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu,

připrav svou duši na pokušení.

2 Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý

a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne.

3 Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho,

abys nakonec dosáhl vyvýšení.

4 Přijímej všechno, co tě potká,

a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.

5 Vždyť zlato se zkouší v ohni

a lidé Bohu milí v peci pokoření.

6 Důvěřuj Bohu, on se tě ujme,

choď cestou přímou a doufej v něho.

7 Kdo se bojíte Hospodina, čekejte na jeho milosrdenství

a neuchylujte se od něho, abyste nepadli.

8 Kdo se bojíte Hospodina, důvěřujte mu

a vaše odměna se neztratí.

9 Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v příchod dobrých věcí,

věčného veselí a milosrdenství.

10 Pohleďte na dávná pokolení a vizte:

Kdo důvěřoval Hospodinu a byl zahanben?

Kdo setrvával v bázni před ním a byl opuštěn?

Kdo ho vzýval a on ho opominul?

11 Vždyť Hospodin je plný slitování a milosrdný,

odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení.

12 Běda však mdlým srdcím a rukám ochablým strachem

i hříšníkovi, který chodí po dvou stezkách.

13 Běda mdlobou ochablému srdci, že nevěří,

proto se mu nedostane ochrany.

14 Běda vám, kteří jste ztratili vytrvalost:

co uděláte, až vás Hospodin navštíví?

15 Kdo se bojí Hospodina, nebudou se vzpírat jeho slovům,

kdo ho milují, budou se držet jeho cest.

16 Kdo se bojí Hospodina, budou usilovat o to, co jemu se líbí,

kdo ho milují, budou naplněni jeho Zákonem.

17 Kdo se bojí Hospodina, připraví svá srdce,

budou se před ním pokořovat:

18 „Chceme padnout do rukou Hospodinových,

a nikoli do rukou lidí,

neboť jaká je jeho velikost,

takové je i jeho milosrdenství.“

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti