Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 25.2.2015, 399. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Sírachovec, kapitola 51

1 Velebit tě budu, Hospodine, Králi,

chválit tebe, Boha, svého Spasitele,

velebit budu tvé jméno.

2 Stal ses mi ochráncem a pomocníkem,

mé tělo jsi vysvobodil ze záhuby

a z osidel jazyka utrhačného,

od rtů páchajících lež;

proti těm, kteří povstali,

stal ses mi pomocníkem.

Vysvobodil jsi mne 3 podle množství slitování

a pro své jméno ze zubů těch,

kdo byli hotovi mě zadávit,

z ruky těch, kdo mi ukládali o život,

z četných úzkostí, které jsem měl,

4 od upálení na hranici,

zprostřed ohně, který jsem nezapálil,

5 z hlubiny útrob podsvětí, o

d jazyka nečistého a slova lživého.

6 Králi, je to pomluva nespravedlivého jazyka.

Má duše se přiblížila až k smrti

a můj život byl blízko podsvětí tam dole.

7 Obklíčili mě ze všech stran a nebylo nikoho, kdo by mi pomohl.

Ohlížel jsem se po pomoci u lidí, ale nikdo tam nebyl

8 Rozpomněl jsem se na tvé milosrdenství, Hospodine,

a na tvé dílo, které je od věků.

Ty přece vytrhuješ ty, kteří tě očekávají,

a zachraňuješ je z ruky nepřátel.

9 Ze země jsem vyslal svou prosbu,

modlil jsem se, abych ušel smrti.

10 Vzýval jsem Hospodina, Otce mého Pána,

aby mě neopouštěl ve dnech úzkosti,

za vlády zpupných, kdy není pomoci.

Chválit budu tvé jméno ustavičně

a zpěvem tě velebit.

11 Má prosba byla vyslyšena;

zachránils mě ze záhuby

a vytrhls mě ze zlého času.

12 Proto tě budu velebit a chválit,

dobrořečit jménu Hospodinovu.

13 Ještě jako jinoch, dříve než jsem se vydal na cesty

, jsem si otevřeně ve svých modlitbách vyprošoval moudrost.

14 Před chrámem jsem o ni prosil

a až do konce života ji budu vyhledávat.

15 Když rozkvétala a jako hrozen zrála

, radovalo se z ní mé srdce.

Má noha vykročila na rovnou cestu,

od svého mládí jdu v jejích stopách.

16 Maličko jsem naklonil své ucho a přijal ji

a mnoho poučení jsem v tom pro sebe nalezl.

17 Učinil jsem v ní pokroky.

Tomu, kdo mi dává moudrost, vzdávám čest.

18 Umínil jsem si, že budu podle ní jednat,

horlil jsem pro dobro a nebyl jsem zahanben.

19 Usiloval jsem o ni,

byl jsem pečlivý v plnění Zákona.

K Nebi jsem vztáhl ruce

a želel jsem hříchů spáchaných z neznalosti.

20 Celou svou duší jsem se na ni zaměřil

a v očišťování jsem ji nacházel.

Od počátku jsem srdcem při ní,

proto mě neopustila.

21 Mé nitro planulo úsilím ji vyhledat,

a tak jsem získal dobrý majetek.

22 Hospodin mi dal jazyk jako odměnu,

jím ho budu chválit.

23 Přistupte ke mně, nevzdělaní,

a přebývejte u mne v domě, kde dojdete vzdělání.

24 Proč naříkáte, že máte nedostatek

a že vaše duše velice žízní?

25 Otevřel jsem ústa a řekl jsem:

Získejte si ji bez peněz.

26 Svou šíji vložte pode jho

a vaše duše ať si osvojí vzdělání.

Je snadné nalézt je.

27 Na vlastní oči se přesvědčte,

jak málo jsem se namáhal,

a přesto jsem našel pro sebe hojné odpočinutí.

28 Přivlastněte si vzdělání,

ať stojí sebevíc stříbra,

ono vám tu částku mnohonásobně vrátí ve zlatě.

29 Ať se vaše duše raduje z Hospodinova milosrdenství

a nestydí se ho chválit.

30 Své dílo konejte, dokud je čas,

a on vám dá vaši mzdu ve svůj čas.

(Moudrost Jéšuy, syna Sírachova.)

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti