Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.3.2015, 416. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Jób, kapitola 25

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy:

2 „Vladařství a strach jsou v ruce toho,

jenž na svých výšinách působí pokoj.

3 Je možno jeho houfy sečíst?

Nad kým nevzchází jeho světlo?

4 Což může člověk být před Bohem spravedlivý

a čistý ten, kdo se zrodil z ženy?

5 Jestliže ani měsíc nesvítí jasně,

nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem,

6 což teprve lidský červ, lidský syn, červíček pouhý!“

Jób, kapitola 26

1 Jób na to odpověděl:

2 „Jak pomůžeš tomu, komu chybí síla?

Jak zachráníš vysílené rámě?

3 Jak poradíš tam, kde chybí moudrost?

Jak seznámíš s tím, co skýtá hojnou pomoc?

4 Komu povídáš ta slova?

Čí to dech vychází z tebe?

5 Stíny zemřelých se úzkostně chvějí,

i vody dole a co v nich přebývá.

6 Podsvětí je před ním obnaženo,

říše zkázy nepřikryta.

7 On roztáhl sever nad pustotou,

nad nicotou zavěsil zemi,

8 vody zabaluje do oblaků,

mračno pod nimi se neprotrhne;

9 svůj trůn zahaluje,

rozprostírá nad ním oblak.

10 Na vodní hladině vykroužil obzor,

kde končí světlo i tma.

11 Sloupy nebes se chvějí a trnou, když okřikne vody;

12 svou mocí vzdouvá moře,

svou rozumností Netvora zdolal.

13 Jeho duch dal nebesům velkolepost,

jeho ruka proklála útočného hada.

14 Hle, to je jen část jeho cest;

zaslechli jsme o něm pouhý šelest,

kdo může porozumět hřímání jeho bohatýrské síly?“

Jób, kapitola 27

1 Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto:

2 „Jakože živ je Bůh, on upírá mi právo,

Všemocný naplnil hořkostí mou duši.

3 Ale dokud budu dýchat,

dokud Boží dech bude v mých chřípích,

4 mé rty nevysloví podlost

a můj jazyk nebude hovořit lstivě.

5 Jsem dalek toho prohlásit vás za spravedlivé,

dokud nezhynu, své bezúhonnosti se nevzdám,

6 setrvám ve spravedlnosti a neochabnu,

srdce nebude mě hanět za žádný můj den.

7 Můj nepřítel však ať je na tom jako svévolník,

a ten, kdo proti mně povstává, jako bídák.

8 Jakou naději na zisk má rouhač,

vezme-li mu Bůh život?

9 Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni?

10 Najde blaho ve Všemocném,

bude přivolávat Boha v každém čase?

11 Chci vás poučit o Boží moci,

netajit, jak tomu je s Všemocným.

12 Hle, sami jste to všichni uzřeli,

proč se tedy oddáváte přeludům?

13 Toto je před Bohem úděl člověka svévolného,

dědictví ukrutníků, jež dostanou od Všemocného:

14 Rozmnoží-li se jejich synové, přijde na ně meč,

jejich potomci se nenasytí chlebem;

15 ty, co vyváznou, ty pohřbí smrt,

jejich vdovy nebudou je oplakávat.

16 Kdyby někdo nakupil stříbra jak prachu

a navršil oděvů jak hlíny,

17 co navrší, to oblékne spravedlivý

a stříbro připadne nevinnému.

18 Svůj dům postavil jako mol,

jako chatrč, kterou si udělal hlídač.

19 Boháč ulehne a už se nesebere,

než rozevře oči, nebude tu.

20 Hrůzy ho dostihnou jako příval vod,

vichřice ho zachvátí v noci,

21 odnese ho východní vítr a bude pryč,

vichr jej odvane z jeho místa.

22 Tím ho Bůh postihne nelítostně,

před jeho rukou bude marně prchat.

23 Budou nad ním tleskat rukama

a ušklíbnou se nad místem, kde býval.“

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti