Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 15.4.2015, 439. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Izajáš, kapitola 2

1 Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův.

2 I stane se v posledních dnech,

že se hora Hospodinova domu

bude tyčit nad vrcholy hor,

bude povznesena nad pahorky

a budou k ní proudit všechny pronárody.

3 Mnohé národy půjdou a budou se pobízet:

„Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu,

do domu Boha Jákobova.

Bude nás učit svým cestám

a my po jeho stezkách budeme chodit.“

Ze Sijónu vyjde zákon,

slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.

4 On bude soudit pronárody,

on ztrestá národy mnohé.

I překují své meče na radlice,

svá kopí na vinařské nože.

Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu,

nebudou se již cvičit v boji.

5 Nuže, dome Jákobův,

choďme v Hospodinově světle!

6 Odmrštil jsi svůj lid, Jákobův dům,

protože jsou plni východního pohanství,

věští z mraků jako Pelištejci,

s dětmi cizáků si podávají ruce.

7 Jeho země je plná stříbra a zlata,

jeho poklady jsou nepřeberné,

jeho země je plná koní

a jeho vozům není konce.

8 Jeho země je plná bůžků,

klanějí se dílu svých rukou,

tomu, co vyrobili svými prsty.

9 Člověk se hrbí, muž se ponižuje,

a ty jim nepromineš.

10 Zalez do skal,

schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem,

před jeho velebnou důstojností!

11 Ponížen bude zpupný pohled člověka,

sehnuta bude lidská povýšenost;

v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

12 Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost,

na všechno, co se povznáší – to bude sníženo –,

13 na všechny cedry Libanónu, vysoké a vznosné,

na všechny bášanské duby,

14 na všechny vysoké hory

a na všechny pahorky vyvýšené,

15 na každou vypínající se věž

a na každou strmou hradbu,

16 na všechny zámořské lodě

i na veškerou okázalost.

17 Sehnuta bude zpupnost člověka,

ponížena bude lidská povýšenost,

v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

18 Bůžkové nadobro vymizejí.

19 Lidé zalezou do jeskyň v skalách

a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem,

před jeho velebnou důstojností,

až povstane, aby nahnal zemi strach.

20 V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům

své bůžky stříbrné i bůžky zlaté,

které mu vyrobili, aby se jim klaněl.

21 Zaleze do skalních rozsedlin

a do strží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem,

před jeho velebnou důstojností,

až povstane, aby nahnal zemi strach.

22 Přestaňte už s člověkem,

který nemá než dech svého chřípí.

Jakoupak má cenu?

Izajáš, kapitola 3

1 Hle, Pán, Hospodin zástupů,

již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru,

všechnu oporu chleba

i všechnu oporu vody,

2 bohatýra i bojovníka,

soudce i proroka,

věštce i starce,

3 velitele i vznešeného,

rádce i zručného řemeslníka

a zkušeného zaříkávače.

4 Za velitele dám jim chlapce,

vládnout jim budou výrostkové.

5 V lidu bude popohánět jeden druhého,

druh druha,

chlapec zaútočí na starého,

bezectný na váženého.

6 Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu a řekne:

„Máš plášť, buď naším náčelníkem!

Měj si tyto rozvaliny v moci.“

7 On se však v onen den ohradí:

„Nebudu ranhojičem,

nemám doma ani chléb ani plášť.

Nečiňte mě náčelníkem lidu!“

8 Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo;

jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu

a do očí vzdorovali jeho slávě.

9 Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí,

jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají.

Běda jim, připravili si zlou odplatu.

10 Řekněte: „Spravedlivému bude dobře,

bude jíst ovoce svých skutků.“

11 Běda, zle bude svévolníku,

tomu se dostane odplaty za to, co páchal.

12 A můj lid – pacholata jsou jeho poháněči

a vládnou mu ženy.

Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci

a matou cestu tvého putování.

13 Hospodin se postavil, povede spor,

stojí, aby vedl při s národy.

14 Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu

a s velmoži jeho:

„Spásali jste vinici,

máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného.

15 Jak to, že deptáte můj lid

a drtíte tvář utištěných?“

je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.

16 I řekl Hospodin:

„Dcery sijónské se vypínají,

chodí s pozdviženou šíjí,

svůdně hledí, cupitavě chodí,

na nohou jim chřestí nákotníky.“

17 Panovník proto zachvátí témě dcer sijónských prašivinou,

Hospodin obnaží jejich spánky.

18 V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky, 19 náušnice, náramky a závojíčky, 20 čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety, 21 prsteny a nosní kroužky, 22 slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky, 23 zrcátka i košilky, turbany a řízy.

24 A stane se, že bude namísto balzámu hnis

a místo pásu smyčka,

místo pracných účesů lysina,

místo skvostného roucha žíněný pás

a vypálené znamení na místě krásy.

25 Tvoji muži, Sijóne, padnou mečem

a bohatýři v boji.

26 Rmoutit se a truchlit budou brány Sijónu;

o vše připravený bude sedět na zemi.

Izajáš, kapitola 4

1 Sedm žen se chytí jednoho muže v onen den.

Řeknou: „Budeme jíst vlastní chléb

a odívat se vlastními šaty,

jenom ať se jmenujeme tvým jménem,

zbav nás naší potupy.“

2 V onen den bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou,

plod země důstojností a okrasou

pro ty z Izraele, kdo vyvázli.

3 Kdo zůstane na Sijónu a kdo zbude v Jeruzalémě, bude zván svatým, každý zapsaný k životu v Jeruzalémě. 4 A Panovník smyje špínu dcer sijónských a odplaví krev ze středu Jeruzaléma duchem soudu, duchem žhoucím. 5 A nad každým místem hory sijónské i nad každým jejím shromážděním stvoří Hospodin ve dne oblak, totiž kouř, a plameny ohnivé záře v noci: to bude baldachýn nad veškerou slávou, 6 stánek, který dá stín před denním horkem, útočiště a úkryt před přívalem i deštěm.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti