Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.4.2015, 441. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 7

1 Za dnů Achaza, syna Jótama, syna Uzijášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, syn Remaljášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému, ale nic proti němu v boji nesvedli. 2 Domu Davidovu bylo oznámeno: „Aram táboří v Efrajimsku.“ I zachvělo se srdce královo i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru.

3 Hospodin řekl Izajášovi: „Vyjdi Achazovi naproti ty a tvůj syn Šearjašúb na konec strouhy z Horního rybníka, na silnici k Poli valchářovu. 4 Řekni mu: Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím oharkům, že hněvem plane Aramejec Resín a syn Remaljášův. 5 Nedbej, že Aram i Efrajim a syn Remaljášův se dohodli proti tobě na zlé věci: 6 ‚Vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tabealova syna.‘“

7 Toto praví Panovník Hospodin:

„Nedojde k tomu a nestane se to.

8 Hlavou Aramu je Damašek

a hlavou Damašku Resín.

Do šedesáti pěti let ztroskotá Efrajim,

takže nebude lidem;

9 hlavou Efrajimu je Samaří

a hlavou Samaří syn Remaljášův.

Nebudete-li stálí ve víře,

neobstojíte!“

10 Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin.“ 12 Achaz odpověděl: „Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina.“ 13 I řekl Izajáš: „Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? 14 Proto vám dá znamení sám Panovník:

Hle, dívka počne a porodí syna

a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

15 Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. 16 Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejíchž obou králů máš hrůzu. 17 Na tebe, na tvůj lid a na dům tvého otce Hospodin v těch dnech, jakých nebylo ode dne, kdy Efrajim odpadl od Judy, přivede asyrského krále.“

18 V onen den hvizdem přivolá Hospodin mouchy

z delty řeky egyptské

a včely z asyrské země.

19 Přiletí a všechny se snesou do roklí v úvalech,

do skalních rozsedlin,

na všechny houštiny

a na všechny mokřiny.

20 V onen den Panovník břitvou,

kterou si najme za Řekou,

totiž asyrským králem,

dočista oholí každou hlavu i chlupy na nohou

a ostříhá bradu.

21 V onen den zůstane člověku jedna kravka a dvě ovce.

22 Nadojí však tolik mléka,

že bude jíst smetanu,

neboť smetanu a med bude jíst každý,

kdo bude zanechán v zemi.

23 V onen den na místech,

kde nyní vyrůstá tisíc révových keřů za tisíc šekelů stříbra,

bude jen bodláčí a křoví.

24 Jen s šípy a lukem bude možno tudy projít,

neboť bodláčím a křovím zaroste celá země.

25 A na žádnou z horských strání,

které byly obdělávány motykou,

nebudeš moci vstoupit pro samé bodláčí a křoví.

Budou výběhem pro býky

a drahami pro ovce.

Izajáš, kapitola 8

1 Hospodin mi řekl: „Vezmi si velkou tabulku a napiš na ni běžným způsobem: ‚Rychle za kořistí spěchá lupič.‘“ 2 I vzal jsem si spolehlivé svědky: kněze Urijáše a Zekarjáše, syna Jeberekjášova. 3 Přiblížil jsem se k prorokyni, a ona počala a porodila syna. Hospodin mi řekl: „Dej mu jméno: ‚Rychle za kořistí spěchá lupič.‘ 4 Neboť dříve než bude chlapec umět volat ‚otče‘ a ‚matko‘, bude odneseno bohatství Damašku a kořist ze Samaří před krále asyrského.“

5 A dál ještě mluvil Hospodin ke mně takto:

6 „Protože tento lid zavrhl šíloašské vody poklidně tekoucí

a veselí se s Resínem a synem Remaljášovým,

7 hle, proto Panovník na ně uvede vody Řeky,

dravé a mnohé,

krále asyrského s celou jeho slávou.

I vystoupí ze všech svých řečišť

a bude se valit přes všechny své břehy.

8 Zabočí k Judovi, zaplaví jej

a bude se valit dál, bude mu sahat až k hrdlu.

Jeho rozpjatá křídla vyplní prostor tvé země,

ó Immanueli!“

9 Běsněte si, národy, zděsíte se,

naslouchejte, všechny daleké země,

přepásejte se, zděsíte se, přepásejte se, zděsíte se.

10 Dohodněte se, dohoda bude zmařena,

mluvte si, ani slovo neobstojí,

neboť s námi je Bůh – Immanuel!

11 Toto mi praví Hospodin,

když mě pevně uchopil svou rukou

a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu:

12 „Neříkejte zrada všemu,

čemu říká zrada tento lid,

a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte.“

13 Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů!

Jeho se bojte a strachujte.

14 Vám bude svatyní,

ale oběma domům izraelským kamenem úrazu

a skálou, o kterou budou klopýtat,

bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma.

15 Mnozí z nich klopýtnou,

padnou a roztříští se,

uvíznou v léčce a chytí se.

16 „Zavaž svědectví a zapečeť zákon mezi mými učedníky.“

17 Budu očekávat Hospodina,

ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým,

s nadějí budu na něho čekat.

18 Hle, já a děti, které mi dal Hospodin,

jsme v Izraeli znameními a zázraky

od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu.

19 Řeknou vám: „Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců,

kteří sípají a mumlají.“

 Což se lid nemá dotazovat svého Boha?

Na živé se má ptát mrtvých?

20 K zákonu a svědectví!

Což oni neříkají takové slovo,

že mu z něho nevzejde jitřní záře?

21 Lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový.

A protože bude mít hlad, rozlítí se

a bude zlořečit svému králi i Bohu

s tváří pozvednutou vzhůru.

22 Podívá se k zemi,

a hle, jen soužení a temnota,

skličující ponurost,

šerý soumrak,

do něhož bude zahnán.

23 Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane.

Jako zprvu byla země Zabulón a země Neftalí zlehčena,

tak nakonec bude přivedena ke cti

s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti