Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 2.5.2015, 452. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Izajáš, kapitola 31

1 Běda těm, kdo sestupují pro pomocdo Egypta,

na koně spoléhají,

doufají ve vozy, že jich je mnoho,

v jízdu, že je velmi zdatná;

ale ke Svatému Izraele nevzhlížejí,

nedotazují se Hospodina.

2 Leč i on je moudrý.

Přivodí zlé věci,

neruší svá slova.

Povstane proti domu zlovolníků,

proti pomoci vyžádané od těch, kdo páchají ničemnosti.

3 Egypt – to jsou jenom lidé, a ne Bůh,

jejich koně tělo, a ne duch.

Když Hospodin napřáhne svou ruku,

tu klopýtne ten, kdo poskytuje pomoc,

a padne ten, kdo ji přijímá:

všichni spolu zhynou.

4 Hospodin mi pravil toto:

„Jako vrčí lev a lvíče nad úlovkem,

i kdyby proti němu svolali všechny pastýře

– jejich křik ho nepoděsí,

před jejich halasem se nebude krčit –,

tak sestoupí Hospodin zástupů k boji na horu Sijón,

na její pahorek.

5 Jako ptáci, kteří obletují hnízda,

tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému,

zaštítí a vysvobodí,

ušetří a vyprostí.“

6 Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli, synové Izraele. 7 Neboť v onen den každý z vás zavrhne své bůžky stříbrné i svoje bůžky zlaté, jež jste si vlastníma rukama hříšně vyrobili.

8 „Ašúr padne,

ne však mečem muže,

pozře jej meč,

ne však lidský.

I kdyby utekl před mečem,

jeho jinoši budou podrobeni nuceným pracím.

9 I jeho skála odtáhne v děsu,

před Hospodinovou korouhví se zděsí jeho velmožové,“

je výrok Hospodina,

který má oheň na Sijónu

a pec v Jeruzalémě.

Izajáš, kapitola 32

1 Hle, král bude kralovat spravedlivě

a velmožové budou vládnout podle práva.

2 Každý z nich bude jako skrýše před větrem

a úkryt před průtrží mračen,

jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji,

jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.

3 Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí,

uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.

4 Srdce nerozumných nabude poznání,

jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně

5 Bloud už nebude zván šlechetný,

potměšilci nebude se říkat velkomyslný.

6 Vždyť bloud mluví bludy

a jeho srdce páchá ničemnosti,

dopouští se rouhání

a scestně mluví proti Hospodinu.

Hladovou duši nechává lačnou

a žíznícímu neposkytne nápoj.

7 Zbraně potměšilcovy jsou zhoubné,

jen k mrzkostem radí,

chce zničit utištěné klamnými slovy,

když se ubožák dovolává práva.

8 Šlechetný však dává ušlechtilé rady

a v ušlechtilém jednání setrvává.

9 Ženy sebejisté, vzhůru, slyšte můj hlas!

Bezstarostné dcery, popřejte mému výroku sluchu!

10 Do roka a do dne se budete chvět, vy bezstarostné,

neboť je konec s vinobraním, sklizeň se nedostaví.

11 Děste se, vy sebejisté, chvějte se, vy bezstarostné,

vysvlečte se, obnažte se, bedra si žínicí přepásejte.

12 Bijí se v prsa, naříkají pro skvělá pole,

pro úrodný vinný kmen,

13 pro roli mého lidu,

jež vydává trní a bodláčí,

ano i pro domy plné veselí v rozjařeném městě.

14 Neboť palác zchátrá,

hluk města ustane.

Návrší se strážnou věží budou navěky jeskyněmi,

budou obveselením divokých oslů a pastvinou stád.

15 Až bude na nás vylit z výše duch,

poušť se stane sadem

a sad bude mít cenu lesa.

16 I na poušti bude přebývat právo

a v sadu se usídlí spravedlnost.

17 Spravedlnost vytvoří pokoj,

spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.

18 Můj lid bude sídlit na nivách pokoje,

v bezpečných příbytcích,

v klidných místech odpočinku,

19 i kdyby na les spadlo krupobití

a město bylo srovnáno se zemí.

20 Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou

a necháte volně běhat býka a osla.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti