Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 2.5.2015, 452. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Izajáš, kapitola 31

1 Běda těm, kdo sestupují pro pomocdo Egypta,

na koně spoléhají,

doufají ve vozy, že jich je mnoho,

v jízdu, že je velmi zdatná;

ale ke Svatému Izraele nevzhlížejí,

nedotazují se Hospodina.

2 Leč i on je moudrý.

Přivodí zlé věci,

neruší svá slova.

Povstane proti domu zlovolníků,

proti pomoci vyžádané od těch, kdo páchají ničemnosti.

3 Egypt – to jsou jenom lidé, a ne Bůh,

jejich koně tělo, a ne duch.

Když Hospodin napřáhne svou ruku,

tu klopýtne ten, kdo poskytuje pomoc,

a padne ten, kdo ji přijímá:

všichni spolu zhynou.

4 Hospodin mi pravil toto:

„Jako vrčí lev a lvíče nad úlovkem,

i kdyby proti němu svolali všechny pastýře

– jejich křik ho nepoděsí,

před jejich halasem se nebude krčit –,

tak sestoupí Hospodin zástupů k boji na horu Sijón,

na její pahorek.

5 Jako ptáci, kteří obletují hnízda,

tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému,

zaštítí a vysvobodí,

ušetří a vyprostí.“

6 Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli, synové Izraele. 7 Neboť v onen den každý z vás zavrhne své bůžky stříbrné i svoje bůžky zlaté, jež jste si vlastníma rukama hříšně vyrobili.

8 „Ašúr padne,

ne však mečem muže,

pozře jej meč,

ne však lidský.

I kdyby utekl před mečem,

jeho jinoši budou podrobeni nuceným pracím.

9 I jeho skála odtáhne v děsu,

před Hospodinovou korouhví se zděsí jeho velmožové,“

je výrok Hospodina,

který má oheň na Sijónu

a pec v Jeruzalémě.

Izajáš, kapitola 32

1 Hle, král bude kralovat spravedlivě

a velmožové budou vládnout podle práva.

2 Každý z nich bude jako skrýše před větrem

a úkryt před průtrží mračen,

jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji,

jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.

3 Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí,

uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.

4 Srdce nerozumných nabude poznání,

jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně

5 Bloud už nebude zván šlechetný,

potměšilci nebude se říkat velkomyslný.

6 Vždyť bloud mluví bludy

a jeho srdce páchá ničemnosti,

dopouští se rouhání

a scestně mluví proti Hospodinu.

Hladovou duši nechává lačnou

a žíznícímu neposkytne nápoj.

7 Zbraně potměšilcovy jsou zhoubné,

jen k mrzkostem radí,

chce zničit utištěné klamnými slovy,

když se ubožák dovolává práva.

8 Šlechetný však dává ušlechtilé rady

a v ušlechtilém jednání setrvává.

9 Ženy sebejisté, vzhůru, slyšte můj hlas!

Bezstarostné dcery, popřejte mému výroku sluchu!

10 Do roka a do dne se budete chvět, vy bezstarostné,

neboť je konec s vinobraním, sklizeň se nedostaví.

11 Děste se, vy sebejisté, chvějte se, vy bezstarostné,

vysvlečte se, obnažte se, bedra si žínicí přepásejte.

12 Bijí se v prsa, naříkají pro skvělá pole,

pro úrodný vinný kmen,

13 pro roli mého lidu,

jež vydává trní a bodláčí,

ano i pro domy plné veselí v rozjařeném městě.

14 Neboť palác zchátrá,

hluk města ustane.

Návrší se strážnou věží budou navěky jeskyněmi,

budou obveselením divokých oslů a pastvinou stád.

15 Až bude na nás vylit z výše duch,

poušť se stane sadem

a sad bude mít cenu lesa.

16 I na poušti bude přebývat právo

a v sadu se usídlí spravedlnost.

17 Spravedlnost vytvoří pokoj,

spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.

18 Můj lid bude sídlit na nivách pokoje,

v bezpečných příbytcích,

v klidných místech odpočinku,

19 i kdyby na les spadlo krupobití

a město bylo srovnáno se zemí.

20 Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou

a necháte volně běhat býka a osla.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti