Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 8.5.2015, 457. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 60

1 Pro předního zpěváka, podle „Lilie svědectví“. Pamětní zápis, Davidův, k vyučování, 2 když válčil s Aramejci z Dvojříčí a s Aramejci ze Sóby; po návratu pobil Jóab Edómce v Solném údolí, dvanáct tisíc mužů.

3 Zanevřels na nás, Bože, prolomils naše řady,

stíhal nás hněv tvůj. Navrať se k nám!

4 Zemí jsi otřásl, rozštěpil jsi ji;

scel její trhliny, neboť se hroutí!

5 Vlastnímu lidu dals okusit tvrdost,

dals nám pít víno, až závrať nás jímá

6 Dopustils, aby ti, kdo se tě bojí,

korouhev k ústupu před lukem zvedli.

7 Aby tvoji milí byli zachováni,

pomoz svou pravicí, odpověz nám!

8 Bůh ve své svatyni promluvil:

„S jásotem rozdělím Šekem,

rozměřím dolinu Sukót.

9 Mně patří Gileád, mně patří Manases,

Efrajim, přilba mé hlavy,

Juda, můj palcát.

10 Moáb je mé umývadlo,

na Edóm hodím svůj střevíc.

Spusť, Pelišteo, proti mně válečný ryk!“

11 Kdože mě uvede do nepřístupného města?

Kdo mě dovedl až do Edómu?

12 Což ne, Bože, ty, jenž zanevřel jsi na nás?

Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože?

13 Před protivníkem buď naše pomoc,

je šalebné čekat spásu od člověka.

14 S Bohem statečně si povedeme,

on rozšlape naše protivníky.

Žalmy, kapitola 61

1 Pro předního zpěváka, za doprovodu strunného nástroje. Davidův.

2 Slyš, Bože, mé bědování,

mé modlitbě pozornost věnuj,

3 z končin země k tobě volám

se sklíčeným srdcem.

Doveď mě na skálu,

je pro mě strmá,

4 ty jsi moje útočiště

a pevná věž proti nepříteli.

5 Chci navěky pobývat v tvém stanu,

utéci se do skrýše tvých křídel.

6 Ty jsi, Bože, slyšel moje sliby.

Do vlastnictví dals mi ty,

kteří se bojí tvého jména.

7 Přidávej dny králi,

ať jsou jeho léta jako celá pokolení,

8 ať před Bohem trůní věčně.

Připrav milosrdenství a věrnost, ať ho opatrují!

9 A tak budu tvému jménu navždy zpívat žalmy,

den co den budu plnit své sliby.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti