Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 9.5.2015, 458. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 62

1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Žalm Davidův.

2 Jen v Bohu se ztiší duše má,

od něho vzejde mi spása.

3 Jen on je má skála, má spása,

můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.

4 Jak dlouho budete napadat člověka?

Zabitím hrozíte všichni

jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná.

5 Stále se radí, jak strhnout ho z výše,

ve lhaní zálibu našli,

žehnají ústy, zlořečí v nitru.

6 Jen zmlkni před Bohem, duše má,

vždyť on mi naději vlévá.

7 Jen on je má skála, má spása,

můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.

8 Má spása a sláva je v Bohu,

on je má mocná skála,

v Bohu mám útočiště.

9 Lide, v každý čas v něho doufej,

vylévej před ním své srdce!

Bůh je naše útočiště.

10 Lidé jsou jen vánek,

urození jsou jen lživé zdání.

Na váze stoupají vzhůru,

dohromady jsou lehčí než vánek.

11 Neslibujte si nic od útisku,

nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte,

k jmění, byť i přibývalo,

neupněte srdce.

12 Bůh promluvil jednou,

dvojí věc jsem slyšel:

Bohu patří moc,

13 i milosrdenství je, Panovníku, tvoje.

Ty každému splatíš podle jeho skutků.

Žalmy, kapitola 63

1 Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

2 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu,

má duše po tobě žízní.

Mé tělo touhou po tobě hyne

ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.

3 Proto tě vyhlížím ve svatyni,

chci spatřit tvoji sílu a slávu;

4 tvé milosrdenství je lepší než život,

mé rty tě chválí zpěvem.

5 Proto ti dobrořečím po celý život,

v tvém jménu pozvedám dlaně.

6 Má duše se sytí nejtučnější stravou,

moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.

7 Když si tě na lůžku připomínám,

o tobě rozjímám za nočních hlídek,

8 že jsi mou pomocí býval,

ve stínu křídel tvých plesám.

9 Má duše přilnula k tobě,

tvá pravice mě pevně drží.

10 Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají,

sestoupí v nejhlubší útroby země;

11 vydáni napospas meči

za kořist šakalům padnou.

12 Král se však bude radovat;

Bůh bude chloubou všech,

kdo přísahají při něm,

a budou zacpána ústa

těm, kdo zrádně mluví.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti