Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 11.5.2015, 459. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 64

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Vyslyš, Bože, moje lkání,

chraň mě, ať mohu žít beze strachu z nepřítele,

3 skryj mě, když se zlovolníci tajně radí,

když se bouří, kdo páchají ničemnosti,

4 kdo si nabrousili jazyky jak meče,

namířili šípy jedovatých řečí,

5 aby zákeřně stříleli na bezúhonného!

Znenadání na něj vystřelí bez jakékoli bázně.

6 Utvrzují se v zlém rozhodnutí,

počítají, jak by nastražili léčky,

říkají si: „Kdo nás může spatřit?

7 Ať si kdo chce slídí po podlostech,

nastrojili jsme to dokonale,

ať si slídil slídí,

hluboké je nitro člověka i jeho srdce.“

8 Bůh však znenadání na ně vystřelí šíp;

budou samá rána.

9 Jejich jazyk je sklátí,

každý, kdo je spatří, se jim vyhne.

10 Všichni lidé se budou bát,

budou rozhlašovat Boží skutek

a pochopí jeho dílo.

11 Spravedlivý se bude radovat z Hospodina

a utíkat se k němu; on bude chloubou všech, kdo mají přímé srdce.

Žalmy, kapitola 65

1 Pro předního zpěváka, žalm. Davidův, píseň.

2 Ztišením se sluší tebe chválit,

Bože, na Sijónu,

plnit tobě sliby.

3 K tobě, jenž modlitby slyšíš,

přichází veškeré tvorstvo.

4 Přemohly mě nepravosti,

našich nevěrností jenom ty nás zprostíš.

5 Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš,

aby směl pobývat ve tvých nádvořích.

Tam se budem sytit dary tvého domu,

tvého svatého chrámu.

6 Ve své spravedlnosti nám odpovídáš

činy budícími bázeň,

Bože, naše spáso,

naděje všech končin země

i zámořských dálek,

7 jenž jsi upevnil svou mocí hory,

opásán bohatýrskou silou,

8 jenž konejšíš hukot moří,

hukot jejich vlnobití

i vřavu národů.

9 Z tvých znamení jímá bázeň obyvatele všech končin,

tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer,

všechno naplňuješ plesem.

10 Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ,

velmi bohatou ji činíš.

Boží potok je naplněn vodou,

pečuješ jim o obilí, ano,

máš o zemi péči:

11 zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy,

vydatnými prškami ji činíš vláčnou,

žehnáš tomu, co z ní raší.

12 Ty svou dobrotou celý rok korunuješ,

ve tvých stopách kane tučnost,

13 kane na pastviny v stepi,

a pahorky jásotem se opásaly.

14 Louky se oděly stády,

doliny se halí obilím,

zvučí hlaholem a zpěvem.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti