Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 12.5.2015, 460. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 66

1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň.

Hlahol Bohu, celá země!

2 Pějte žalmy k slávě jeho jména,

jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

3 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy!

Pro tvoji nesmírnou moc

se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.

4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy,

ať zpívá žalmy tvému jménu.

5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky,

tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.

6 Moře obrátil v souš,

řeku přešli suchou nohou;

radujme se tady z něho!

7 Věčně vládne svou bohatýrskou silou,

pronárody sleduje svým zrakem.

Odbojníci ať se nevyvyšují!

8 Dobrořečte, národy, našemu Bohu,

zvučně rozhlašujte jeho chválu.

9 Zachoval nás při životě,

nedopustil, aby nám uklouzly nohy.

10 Ano, zkoušel jsi nás, Bože,

protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:

11 zavedls nás do lovecké sítě,

těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.

12 Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil,

šli jsme ohněm, vodou,

vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.

13 Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu,

splním ti své sliby,

14 jež moje rty vyslovily,

jež v soužení vyřkla moje ústa.

15 V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější,

s obětním dýmem z beranů

připravím skot i kozly.

16 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,

budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.

17 Svými ústy jsem volával k němu,

svým jazykem jsem ho vyvyšoval.

18 Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti,

byl by mě Panovník nevyslyšel.

19 Bůh však slyšel,

mé modlitbě věnoval pozornost.

20 Požehnán buď Bůh,

že mou modlitbu nezamítl

a své milosrdenství mi neodepřel.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti