Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 12.5.2015, 460. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 66

1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň.

Hlahol Bohu, celá země!

2 Pějte žalmy k slávě jeho jména,

jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

3 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy!

Pro tvoji nesmírnou moc

se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.

4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy,

ať zpívá žalmy tvému jménu.

5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky,

tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.

6 Moře obrátil v souš,

řeku přešli suchou nohou;

radujme se tady z něho!

7 Věčně vládne svou bohatýrskou silou,

pronárody sleduje svým zrakem.

Odbojníci ať se nevyvyšují!

8 Dobrořečte, národy, našemu Bohu,

zvučně rozhlašujte jeho chválu.

9 Zachoval nás při životě,

nedopustil, aby nám uklouzly nohy.

10 Ano, zkoušel jsi nás, Bože,

protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:

11 zavedls nás do lovecké sítě,

těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.

12 Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil,

šli jsme ohněm, vodou,

vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.

13 Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu,

splním ti své sliby,

14 jež moje rty vyslovily,

jež v soužení vyřkla moje ústa.

15 V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější,

s obětním dýmem z beranů

připravím skot i kozly.

16 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,

budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.

17 Svými ústy jsem volával k němu,

svým jazykem jsem ho vyvyšoval.

18 Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti,

byl by mě Panovník nevyslyšel.

19 Bůh však slyšel,

mé modlitbě věnoval pozornost.

20 Požehnán buď Bůh,

že mou modlitbu nezamítl

a své milosrdenství mi neodepřel.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti