Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 12.5.2015, 460. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 66

1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň.

Hlahol Bohu, celá země!

2 Pějte žalmy k slávě jeho jména,

jeho chválu šiřte chvalozpěvem.

3 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy!

Pro tvoji nesmírnou moc

se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.

4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy,

ať zpívá žalmy tvému jménu.

5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky,

tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.

6 Moře obrátil v souš,

řeku přešli suchou nohou;

radujme se tady z něho!

7 Věčně vládne svou bohatýrskou silou,

pronárody sleduje svým zrakem.

Odbojníci ať se nevyvyšují!

8 Dobrořečte, národy, našemu Bohu,

zvučně rozhlašujte jeho chválu.

9 Zachoval nás při životě,

nedopustil, aby nám uklouzly nohy.

10 Ano, zkoušel jsi nás, Bože,

protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:

11 zavedls nás do lovecké sítě,

těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.

12 Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil,

šli jsme ohněm, vodou,

vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.

13 Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu,

splním ti své sliby,

14 jež moje rty vyslovily,

jež v soužení vyřkla moje ústa.

15 V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější,

s obětním dýmem z beranů

připravím skot i kozly.

16 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,

budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.

17 Svými ústy jsem volával k němu,

svým jazykem jsem ho vyvyšoval.

18 Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti,

byl by mě Panovník nevyslyšel.

19 Bůh však slyšel,

mé modlitbě věnoval pozornost.

20 Požehnán buď Bůh,

že mou modlitbu nezamítl

a své milosrdenství mi neodepřel.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti