Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 16.5.2015, 464. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 70

1 Pro předního zpěváka. Davidův, k připamatování.

2 Bože, vysvoboď mě,

Hospodine, na pomoc mi pospěš!

3 Ať se zardí hanbou

ti, kdo mi o život ukládají,

ať táhnou zpět, ať se stydí

ti, kdo mi zlo přejí.

4 Za svou hanebnost ať musí couvnout

ti, kdo mi říkají: „Dobře ti tak!“

5 Ať jsou veselí a radují se z tebe

všichni, kteří tě hledají;

ať říkají stále: „Bůh je velký“

ti, kdo milují tvou spásu.

6 Ponížený jsem a ubohý,

Bože, pospěš ke mně!

Tys má pomoc, vysvoboditel můj,

neotálej, Hospodine!

Žalmy, kapitola 71

1 Utíkám se k tobě, Hospodine,

kéž nikdy nejsem zahanben!

2 Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout,

skloň ke mně své ucho, buď mou spásou.

3 Buď mi skalním příbytkem

a budu se tam uchylovat stále.

Rozhodls o mé záchraně,

tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!

4 Bože můj, pomoz mi vyváznout z moci svévolníka,

z rukou bídáka a násilníka.

5 Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine,

v tebe už od mládí doufám.

6 Na tebe jsem odkázán už ze života matky,

oddělil sis mě v matčině nitru,

chvalozpěv můj o tobě bude znít stále.

7 Za zázrak mě mnozí měli,

tys byl moje mocné útočiště.

8 Z mých úst plně zní tvá chvála,

den co den tě oslavuji.

9 Nezamítej mě v čas stáří,

neopouštěj mě, když pozbývám sil.

10 Nepřátelé se už na mě domlouvají,

ti, kdo mě hlídají, společně se radí,

11 prohlašují: „Bůh ho opustil,

pusťte se za ním, chopte se ho,

nevysvobodí ho nikdo.“

12 Nevzdaluj se ode mne, můj Bože,

Bože, na pomoc mi pospěš!

13 Ať zahynou v hanbě, kdo mě osočují,

potupa a stud ať halí ty,

kdo zlo mi strojí.

14 Já však budu vytrvale čekat

a vždy víc a nade vše tě budu chválit.

15 O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat,

každého dne svědčit o tvé spáse,

a přece nestačím všechno vypovědět.

16 Přicházím s bohatýrskými činy Panovníka Hospodina;

tvoji spravedlnost, jenom tvoji, budu připomínat.

17 Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval

a já dosud oznamuji tvoje divy.

18 Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj,

dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže

a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.

19 Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá,

vykonals veliké věci.

Bože, kdo je tobě roven!

20 Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení

a zase mi život vracíš

a z propasti země přivádíš mě nazpět.

21 Ty mě stále činíš větším,

útěchou mě zahrnuješ.

22 A já strunným nástrojem ti budu vzdávat chválu,

Bože můj, za tvoji věrnost,

s citerou ti budu zpívat žalmy, Svatý Izraele.

23 Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy,

i má duše tebou vykoupená.

24 A můj jazyk bude o tvé spravedlnosti hovořit každodenně,

budou se rdít hanbou ti,

kdo mi strojili zlé věci.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti