Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 18.5.2015, 465. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 72

1 Šalomounův.

Bože, předej své soudy králi

a svou spravedlnost královskému synu,

2 aby obhajoval tvůj lid spravedlivě

a tvé ponížené podle práva.

3 Hory přinesou lidu pokoj

a pahorky spravedlnost.

4 Zjedná právo poníženým z lidu,

dá zvítězit synům ubožáka,

zdeptá utlačovatele.

5 Budou se tě bát, dokud bude slunce,

dokud potrvá měsíc, po všechna pokolení.

6 Sestoupí jak déšť na posečenou louku,

jako vláha svlažující zemi.

7 V jeho dnech rozkvete spravedlivý,

bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc.

8 A panovat bude od moře až k moři,

od Řeky do dálav země.

9 Divá sběř se před ním bude krčit,

prach budou lízat jeho nepřátelé.

10 Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary,

budou odvádět daň králové Šeby a Seby.

11 Všichni králové se mu budou klanět,

všechny národy mu budou sloužit.

12 Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc,

poníženého, jenž nemá pomocníka.

13 Bude mít soucit s nuzným ubožákem,

ubohým zachrání život.

14 Vykoupí je z útisku a od násilí,

jejich krev mu bude drahocenná.

15 Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby,

ustavičně se za něj modlit,

žehnat mu neustále.

16 Země bude oplývat obilím,

jež se bude vlnit i po vrcholech hor,

jeho klasy budou jako libanónské cedry,

obyvatelé měst pokvetou jak bylina země.

17 Jeho jméno bude věčné,

dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno.

Budou si jím žehnat,

všechny národy ho budou blahoslavit.

18 Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele;

jedině on koná divy.

19 Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno,

celou zemi nechť naplní jeho sláva!

Amen, amen.

20 Končí modlitby Davida, syna Jišajova.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti