Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 21.5.2015, 468. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 75

1 Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Žalm; pro Asafa, píseň.

2 Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu!

Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.

3 „Já určím tu chvíli,

kdy vykonám soud dle práva.

4 Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí;

já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům.“

5 Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností!

Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!

6 Nezvedejte svoje rohy vzhůru,

nemluvte s tak drzou šíjí!

7 Nikdo od východu, nikdo od západu,

nikdo od hornaté pouště,

8 jenom Bůh je soudce:

jednoho poníží, druhého povýší.

9 Hospodin má v ruce kalich:

víno kvasí, je plné příměsků,

z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna

všichni svévolníci země.

10 A já to budu navěky hlásat,

budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu.

11 A všem svévolníkům srazím rohy,

rohy spravedlivého se zvednou.

Žalmy, kapitola 76

1 Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň.

2 V judské zemi je znám Bůh,

má velké jméno v Izraeli.

3 V Šálemu je jeho stánek,

jeho obydlí je na Sijónu.

4 Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem,

štíty, meče, válku.

5 Vznešený, jak jasně záříš

nad horami rozsápaných!

6 Zarputilci za kořist ti padli,

dřímají svůj sen;

všem válečníkům ochrnuly ruce.

7 Pohrozils, Jákobův Bože,

a mrákota obestřela válečné vozy i koně.

8 Ty vzbuzuješ bázeň.

Kdo před tebou obstojí, když vzplaneš hněvem?

9 Svou při jsi vyhlásil z nebe.

Země žila hned v bázni a v míru,

10 když Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi.

11 Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále,

po svém rozhořčení opášeš se pozůstatkem lidu.

12 Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu!

Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu,

jenž vzbuzuje bázeň,

13 tomu, který krotí ducha vojevůdců

a vzbuzuje bázeň v králích země.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti