Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 21.5.2015, 468. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 75

1 Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Žalm; pro Asafa, píseň.

2 Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu!

Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.

3 „Já určím tu chvíli,

kdy vykonám soud dle práva.

4 Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí;

já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům.“

5 Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností!

Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!

6 Nezvedejte svoje rohy vzhůru,

nemluvte s tak drzou šíjí!

7 Nikdo od východu, nikdo od západu,

nikdo od hornaté pouště,

8 jenom Bůh je soudce:

jednoho poníží, druhého povýší.

9 Hospodin má v ruce kalich:

víno kvasí, je plné příměsků,

z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna

všichni svévolníci země.

10 A já to budu navěky hlásat,

budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu.

11 A všem svévolníkům srazím rohy,

rohy spravedlivého se zvednou.

Žalmy, kapitola 76

1 Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň.

2 V judské zemi je znám Bůh,

má velké jméno v Izraeli.

3 V Šálemu je jeho stánek,

jeho obydlí je na Sijónu.

4 Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem,

štíty, meče, válku.

5 Vznešený, jak jasně záříš

nad horami rozsápaných!

6 Zarputilci za kořist ti padli,

dřímají svůj sen;

všem válečníkům ochrnuly ruce.

7 Pohrozils, Jákobův Bože,

a mrákota obestřela válečné vozy i koně.

8 Ty vzbuzuješ bázeň.

Kdo před tebou obstojí, když vzplaneš hněvem?

9 Svou při jsi vyhlásil z nebe.

Země žila hned v bázni a v míru,

10 když Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi.

11 Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále,

po svém rozhořčení opášeš se pozůstatkem lidu.

12 Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu!

Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu,

jenž vzbuzuje bázeň,

13 tomu, který krotí ducha vojevůdců

a vzbuzuje bázeň v králích země.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti