Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 25.5.2015, 471. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 79

1 Žalm pro Asafa.

Bože, vtrhly pronárody do dědictví tvého,

tvůj svatý chrám poskvrnily,

Jeruzalém obrátily v hromady sutin!

2 Mrtvoly tvých služebníků daly

za potravu nebeskému ptactvu,

těla tobě věrných zemské zvěři.

3 Prolévaly jejich krev okolo Jeruzaléma jak vodu,

a nebyl, kdo by je pohřbil.

4 Tupení svých sousedů jsme vystaveni,

svému okolí jsme pro smích, pro pošklebky.

5 Dlouho ještě, Hospodine?

Chceš se pořád hněvat?

Bude tvoje rozhorlení planout jako oheň?

6 Vylej svoje rozhořčení na pronárody,

jež neznají se k tobě,

na království, která nevzývají tvoje jméno;

7 vždyť pozřely Jákoba

a zpustošily jeho nivy.

8 Nepřipomínej nám staré nepravosti,

pospěš nám vstříc se svým slitováním,

jsme naprosto vyčerpáni.

9 Bože, naše spáso, pomoz nám

pro slávu svého jména,

vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!

10 Proč by měly pronárody říkat:

„Kde je ten jejich Bůh?“

Kéž by pronárody poznaly před naším zrakem

pomstu za prolitou krev tvých služebníků.

11 Kéž k tobě pronikne sténání vězňů!

Mocnou paží svou zachovej syny smrti!

12 Našim sousedům vrať sedminásobně do klína

potupu, jíž potupili tebe, Panovníku.

13 My, tvůj lid – ovce, jež paseš,

budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu

a vyprávět o tvých chvályhodných činech.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti