Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 25.5.2015, 471. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 79

1 Žalm pro Asafa.

Bože, vtrhly pronárody do dědictví tvého,

tvůj svatý chrám poskvrnily,

Jeruzalém obrátily v hromady sutin!

2 Mrtvoly tvých služebníků daly

za potravu nebeskému ptactvu,

těla tobě věrných zemské zvěři.

3 Prolévaly jejich krev okolo Jeruzaléma jak vodu,

a nebyl, kdo by je pohřbil.

4 Tupení svých sousedů jsme vystaveni,

svému okolí jsme pro smích, pro pošklebky.

5 Dlouho ještě, Hospodine?

Chceš se pořád hněvat?

Bude tvoje rozhorlení planout jako oheň?

6 Vylej svoje rozhořčení na pronárody,

jež neznají se k tobě,

na království, která nevzývají tvoje jméno;

7 vždyť pozřely Jákoba

a zpustošily jeho nivy.

8 Nepřipomínej nám staré nepravosti,

pospěš nám vstříc se svým slitováním,

jsme naprosto vyčerpáni.

9 Bože, naše spáso, pomoz nám

pro slávu svého jména,

vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!

10 Proč by měly pronárody říkat:

„Kde je ten jejich Bůh?“

Kéž by pronárody poznaly před naším zrakem

pomstu za prolitou krev tvých služebníků.

11 Kéž k tobě pronikne sténání vězňů!

Mocnou paží svou zachovej syny smrti!

12 Našim sousedům vrať sedminásobně do klína

potupu, jíž potupili tebe, Panovníku.

13 My, tvůj lid – ovce, jež paseš,

budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu

a vyprávět o tvých chvályhodných činech.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti