Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 26.5.2015, 472. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 80

1 Pro předního zpěváka. Podle „Lilií“. Svědectví pro Asafa. Žalm.

2 Naslouchej, pastýři Izraele,

ty, jenž Josefa jak ovce vodíš,

zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby,

3 před kmeny Efrajim, Benjamín, Manases!

Vzbuď svou bohatýrskou sílu

a přijď zachránit nás.

4 Bože, obnov nás,

ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.

5 Hospodine, Bože zástupů,

jak dlouho budeš dýmat hněvem

při modlitbách svého lidu?

6 Chlebem slzí jsi je krmil,

pít jsi jim dal slzy plnou měrou.

7 Pro sousedy jsme předmětem sváru,

nepřátelům pro smích.

8 Bože zástupů, obnov nás,

ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

9 Vinnou révu z Egypta jsi vyňal,

vypudil jsi pronárody a ji jsi zasadil.

10 Připravil jsi pro ni všechno,

zapustila kořeny a rozrostla se v zemi.

11 Hory přikryla svým stínem,

její ratolesti jsou jak Boží cedry,

12 rozložila výhonky až k moři

a své úponky až k Řece.

13 Proč pobořils její zídky?

Aby trhali z ní všichni, kdo jdou kolem?

14 Rozrývá ji kanec z lesa

a spásá ji polní havěť.

15 Bože zástupů, navrať se,

shlédni z nebe, popatř,

ujmi se té révy,

16 kmene, který pravice tvá zasadila,

letorostu, jejž sis vypěstoval.

17 Spálena je ohněm, porubána,

zachmuřil jsi tvář a hynou.

18 Nad mužem své pravice drž svoji ruku,

nad synem člověka, letorostem, jejž sis vypěstoval.

19 Nikdy se tě nespustíme,

zachovej nám život,

ať můžeme vzývat tvoje jméno.

20 Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,

ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti