Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 26.5.2015, 472. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 80

1 Pro předního zpěváka. Podle „Lilií“. Svědectví pro Asafa. Žalm.

2 Naslouchej, pastýři Izraele,

ty, jenž Josefa jak ovce vodíš,

zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby,

3 před kmeny Efrajim, Benjamín, Manases!

Vzbuď svou bohatýrskou sílu

a přijď zachránit nás.

4 Bože, obnov nás,

ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.

5 Hospodine, Bože zástupů,

jak dlouho budeš dýmat hněvem

při modlitbách svého lidu?

6 Chlebem slzí jsi je krmil,

pít jsi jim dal slzy plnou měrou.

7 Pro sousedy jsme předmětem sváru,

nepřátelům pro smích.

8 Bože zástupů, obnov nás,

ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

9 Vinnou révu z Egypta jsi vyňal,

vypudil jsi pronárody a ji jsi zasadil.

10 Připravil jsi pro ni všechno,

zapustila kořeny a rozrostla se v zemi.

11 Hory přikryla svým stínem,

její ratolesti jsou jak Boží cedry,

12 rozložila výhonky až k moři

a své úponky až k Řece.

13 Proč pobořils její zídky?

Aby trhali z ní všichni, kdo jdou kolem?

14 Rozrývá ji kanec z lesa

a spásá ji polní havěť.

15 Bože zástupů, navrať se,

shlédni z nebe, popatř,

ujmi se té révy,

16 kmene, který pravice tvá zasadila,

letorostu, jejž sis vypěstoval.

17 Spálena je ohněm, porubána,

zachmuřil jsi tvář a hynou.

18 Nad mužem své pravice drž svoji ruku,

nad synem člověka, letorostem, jejž sis vypěstoval.

19 Nikdy se tě nespustíme,

zachovej nám život,

ať můžeme vzývat tvoje jméno.

20 Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,

ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti