Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 27.5.2015, 473. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 81

1 Pro předního zpěváka, podle gatského způsobu. Pro Asafa.

2 Plesejte Bohu, naší síle,

hlaholte Bohu Jákobovu!

3 Prozpěvujte žalmy, bijte v buben,

hrejte na líbeznou citeru a harfu,

4 při novoluní zatrubte na polnice,

při úplňku v den našeho svátku.

5 Takové je nařízení v Izraeli

a řád Jákobova Boha.

6 Svědectví uložil v Josefovi,

když vytáhl na egyptskou zemi,

kde jsem slýchal řeč, kterou jsem neznal.

7 Jeho záda břemene jsem zbavil,

i koš odložily jeho ruce.

8 V soužení jsi volal a já jsem tě bránil,

odpověděl jsem ti skryt v rachotu hromu,

tam při Vodách sváru jsem tě zkoušel.

9 Slyš, můj lide, svědčím proti tobě,

kéž bys mě poslechl, Izraeli.

10 Nesmíš mít cizího boha,

nebudeš se klanět cizáckému bohu!

11 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,

já jsem tě přivedl z egyptské země.

Otevři svá ústa, naplním je.

12 Neuposlechl mě lid můj,

Izrael mi povolný být nechtěl.

13 Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem,

ať si jdou za svými plány.

14 Kdyby mě však můj lid uposlechl,

kdyby Izrael mými cestami chodil,

15 brzy bych pokořil jeho nepřátele,

obrátil bych ruku proti jeho protivníkům.

16 Ti, kdo Hospodina nenávidí,

vtírali by se do jeho přízně,

věčně by trval čas jeho lidu,

17 bělí pšeničnou by ho sám krmil.

Medem ze skály tě budu sytit!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti