Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 27.5.2015, 473. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 81

1 Pro předního zpěváka, podle gatského způsobu. Pro Asafa.

2 Plesejte Bohu, naší síle,

hlaholte Bohu Jákobovu!

3 Prozpěvujte žalmy, bijte v buben,

hrejte na líbeznou citeru a harfu,

4 při novoluní zatrubte na polnice,

při úplňku v den našeho svátku.

5 Takové je nařízení v Izraeli

a řád Jákobova Boha.

6 Svědectví uložil v Josefovi,

když vytáhl na egyptskou zemi,

kde jsem slýchal řeč, kterou jsem neznal.

7 Jeho záda břemene jsem zbavil,

i koš odložily jeho ruce.

8 V soužení jsi volal a já jsem tě bránil,

odpověděl jsem ti skryt v rachotu hromu,

tam při Vodách sváru jsem tě zkoušel.

9 Slyš, můj lide, svědčím proti tobě,

kéž bys mě poslechl, Izraeli.

10 Nesmíš mít cizího boha,

nebudeš se klanět cizáckému bohu!

11 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,

já jsem tě přivedl z egyptské země.

Otevři svá ústa, naplním je.

12 Neuposlechl mě lid můj,

Izrael mi povolný být nechtěl.

13 Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem,

ať si jdou za svými plány.

14 Kdyby mě však můj lid uposlechl,

kdyby Izrael mými cestami chodil,

15 brzy bych pokořil jeho nepřátele,

obrátil bych ruku proti jeho protivníkům.

16 Ti, kdo Hospodina nenávidí,

vtírali by se do jeho přízně,

věčně by trval čas jeho lidu,

17 bělí pšeničnou by ho sám krmil.

Medem ze skály tě budu sytit!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti