Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 28.5.2015, 474. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 82

1 Žalm pro Asafa.

V shromáždění bohů postavil se Bůh,

vykoná soud mezi bohy:

2 „Dlouho ještě chcete soudit proti právu,

stranit svévolníkům?

3 Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu,

poníženému a chudému zjednejte spravedlnost,

4 pomozte vyváznout nuznému ubožáku,

svévolným ho vytrhněte z rukou!“

5 Nic nevědí, nic nechápou,

chodí v tmách,

a celá země v základech se hroutí.

6 „Ač jsem řekl: ‚Jste bohové,

všichni jste synové Nejvyššího,‘

7 zemřete též jako jiní lidé,

padnete tak jako každý vladař.“

8 Bože, povstaň, rozsuď zemi,

dědičně ti patří všechny pronárody!

Žalmy, kapitola 83

1 Píseň. Žalm pro Asafa.

2 Bože, nebuď zticha,

nemlč, Bože, nezůstávej v klidu!

3 Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí,

kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu,

4 kují proti tvému lidu tajné plány,

radí se proti těm, které skrýváš:

5 „Pojďme,“ praví, „vyhlaďme je, ať národem nejsou,

ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene!“

6 Tak se spolu svorně uradili,

uzavřeli proti tobě smlouvu

7 stany edómské a Izmaelci,

Hagrejci i Moáb,

8 Gebal, Amón s Amálekem,

Pelištea, ti, kdo sídlí v Týru,

9 Ašúr se k nim také přidal.

Paží synů Lotových se stali.

10 Nalož s nimi jako s Midjánem,

jako se Síserou, jako s Jabínem v Kíšonském úvalu:

11 u Én-dóru byli vyhlazeni,

mrvou na roli se stali.

12 Nalož s jejich knížaty jak s Orébem a Zébem,

s všemi jejich vojevůdci jako se Zebachem, se Salmunou,

13 kteří řekli: „Zaberme si Boží nivy!“

14 Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří,

jako stéblo unášené větrem!

15 Jako požár, když stravuje lesy,

jako plameny, když sežehují hory,

16 tak je postihni svou bouří,

svou smrští je vyděs.

17 Pohanou jim pokryj líce,

aby hledali tvé jméno, Hospodine.

18 Ať jsou zahanbeni, vyděšeni navždy,

ať se rdí a hynou,

19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno,

jsi ten nejvyšší nad celou zemí!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti