Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 1.6.2015, 475. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 84

1 Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm.

2 Jak jsou milé tvé příbytky,

Hospodine zástupů!

3 Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích,

mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!

4 Vždyť i vrabec přístřeší si najde,

vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů,

aby svá mláďata zde uložila,

Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!

5 Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě,

mohou tě zde vždycky chválit.

6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě,

těm, kteří se vydávají na pouť.

7 Když Dolinou balzámovníků se ubírají,

učiní ji prameništěm,

včasný déšť ji halí požehnáním.

8 Pokračují stále s novou silou,

objeví se před svým Bohem na Sijónu.

9 Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou,

naslouchej, Jákobův Bože!

10 Ty jsi štít náš, Bože, pohleď,

na tvář svého pomazaného rač shlédnout.

11 Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde;

raději chci stát před prahem domu svého Boha,

než prodlévat v stanech svévolnosti,

12 vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce,

Hospodin je dárce milosti a slávy,

žádné dobro neodepře těm,

kdo žijí bezúhonně.

13 Hospodine zástupů,

blaze člověku, jenž doufá v tebe!

Žalmy, kapitola 85

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.

2 Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň,

úděl Jákobův jsi změnil.

3 Snímal jsi ze svého lidu nepravosti,

přikrýval jsi všechny jeho hříchy.

4 Svou prchlivost odkládal jsi zcela,

přestával jsi planout hněvem.

5 Navrať se k nám, Bože, naše spáso,

učiň konec svému rozlícení!

6 Chceš se na nás hněvat věčně?

Stíhat hněvem všechna pokolení?

7 Což nám nenavrátíš život,

aby se tvůj lid z tebe radoval?

8 Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství,

uděl nám svou spásu!

9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin,

zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné,

jenom ať se k své hlouposti nevracejí!

10 Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí,

v naší zemi bude přebývat sláva.

11 Setkají se milosrdenství a věrnost,

spravedlnost s pokojem si dají políbení.

12 Ze země vyraší pravda,

z nebe bude shlížet spravedlnost.

13 Hospodin dopřeje dobrých časů,

svou úrodu vydá naše země.

14 Před ním půjde spravedlnost

a on bude kráčet její cestou.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti