Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 1.6.2015, 475. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 84

1 Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm.

2 Jak jsou milé tvé příbytky,

Hospodine zástupů!

3 Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích,

mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!

4 Vždyť i vrabec přístřeší si najde,

vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů,

aby svá mláďata zde uložila,

Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!

5 Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě,

mohou tě zde vždycky chválit.

6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě,

těm, kteří se vydávají na pouť.

7 Když Dolinou balzámovníků se ubírají,

učiní ji prameništěm,

včasný déšť ji halí požehnáním.

8 Pokračují stále s novou silou,

objeví se před svým Bohem na Sijónu.

9 Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou,

naslouchej, Jákobův Bože!

10 Ty jsi štít náš, Bože, pohleď,

na tvář svého pomazaného rač shlédnout.

11 Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde;

raději chci stát před prahem domu svého Boha,

než prodlévat v stanech svévolnosti,

12 vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce,

Hospodin je dárce milosti a slávy,

žádné dobro neodepře těm,

kdo žijí bezúhonně.

13 Hospodine zástupů,

blaze člověku, jenž doufá v tebe!

Žalmy, kapitola 85

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.

2 Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň,

úděl Jákobův jsi změnil.

3 Snímal jsi ze svého lidu nepravosti,

přikrýval jsi všechny jeho hříchy.

4 Svou prchlivost odkládal jsi zcela,

přestával jsi planout hněvem.

5 Navrať se k nám, Bože, naše spáso,

učiň konec svému rozlícení!

6 Chceš se na nás hněvat věčně?

Stíhat hněvem všechna pokolení?

7 Což nám nenavrátíš život,

aby se tvůj lid z tebe radoval?

8 Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství,

uděl nám svou spásu!

9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin,

zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné,

jenom ať se k své hlouposti nevracejí!

10 Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí,

v naší zemi bude přebývat sláva.

11 Setkají se milosrdenství a věrnost,

spravedlnost s pokojem si dají políbení.

12 Ze země vyraší pravda,

z nebe bude shlížet spravedlnost.

13 Hospodin dopřeje dobrých časů,

svou úrodu vydá naše země.

14 Před ním půjde spravedlnost

a on bude kráčet její cestou.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti