Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 2.6.2015, 476. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 86

1 Modlitba Davidova.

Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi,

jsem tak ponížený, zubožený.

2 Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný,

spas, můj Bože, svého služebníka,

který v tebe doufá.

3 Smiluj se nade mnou, Panovníku,

po celé dny k tobě volám.

4 Vlej do duše svého služebníka radost,

k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,

5 neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění;

ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.

6 Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu,

věnuj pozornost mým prosbám.

7 V den svého soužení volám k tobě

a ty mi odpovíš.

8 Panovníku, není ti rovného mezi bohy

a tvým činům se nic nevyrovná.

9 Všechny pronárody, tvoje dílo,

se ti přijdou klanět, Panovníku,

budou oslavovat tvoje jméno,

10 protože jsi veliký a konáš divy;

jedině ty jsi Bůh.

11 Hospodine, ukaž mi svou cestu,

budu žít podle tvé pravdy,

soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.

12 Celým srdcem, Panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu

, tvoje jméno věčně oslavovat,

13 vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou;

z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.

14 Bože, povstávají proti mně opovážlivci,

o život mi ukládá smečka ukrutníků,

na tebe se neohlíží.

15 Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý,

shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.

16 Shlédni na mne, smiluj se nade mnou,

dej svou sílu svému služebníku,

vítězství synu své služebnice!

17 Ukaž na mně dobré znamení,

ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni,

že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti