Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 2.6.2015, 476. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 86

1 Modlitba Davidova.

Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi,

jsem tak ponížený, zubožený.

2 Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný,

spas, můj Bože, svého služebníka,

který v tebe doufá.

3 Smiluj se nade mnou, Panovníku,

po celé dny k tobě volám.

4 Vlej do duše svého služebníka radost,

k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,

5 neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění;

ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.

6 Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu,

věnuj pozornost mým prosbám.

7 V den svého soužení volám k tobě

a ty mi odpovíš.

8 Panovníku, není ti rovného mezi bohy

a tvým činům se nic nevyrovná.

9 Všechny pronárody, tvoje dílo,

se ti přijdou klanět, Panovníku,

budou oslavovat tvoje jméno,

10 protože jsi veliký a konáš divy;

jedině ty jsi Bůh.

11 Hospodine, ukaž mi svou cestu,

budu žít podle tvé pravdy,

soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.

12 Celým srdcem, Panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu

, tvoje jméno věčně oslavovat,

13 vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou;

z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.

14 Bože, povstávají proti mně opovážlivci,

o život mi ukládá smečka ukrutníků,

na tebe se neohlíží.

15 Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý,

shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.

16 Shlédni na mne, smiluj se nade mnou,

dej svou sílu svému služebníku,

vítězství synu své služebnice!

17 Ukaž na mně dobré znamení,

ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni,

že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti