Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 3.6.2015, 477. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 87

1 Pro Kórachovce, zpívaný žalm.

Na posvátných horách založil svůj chrám.

2 Hospodin miluje brány Sijónu

nad všechny příbytky Jákobovy.

3 Slavné věci hlásány jsou v tobě,

město Boží!

4 Připomenu Rahaba i Bábel jakožto ty, kdo mě znají,

také Pelišteu a Týr s Kúšem,

každý z nich se zrodil tady.

5 O Sijónu řeknou:

V něm se zrodil ten i onen,

a sám Nejvyšší jej činí pevným.

6 Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená:

Každý z nich se zrodil tady.

7 A dají se do zpěvu a tance:

Všechna spása pramení mi z tebe!

Žalmy, kapitola 88

1 Žalmová píseň, pro Kórachovce. Pro předního zpěváka, pro zpěv při tanečním reji. Poučující, pro Hémana Ezrachejského.

2 Hospodine, Bože, má spáso,

ve dne i v noci před tebou úpím;

3 kéž vstoupí moje modlitba k tobě,

nakloň ucho k mému bědování!

4 Samým zlem se sytí moje duše,

k podsvětí spěje můj život.

5 Jsem počítán k těm, co sestupují v jámu,

jsem jako muž, který pozbyl síly.

6 Jsem odložen mezi mrtvé

jako skolení, co leží v hrobech,

na které už ani nevzpomeneš,

kteří jsou zbaveni ochrany tvých rukou.

7 Odložils mě do nejhlubší jámy,

do temnoty hlubin.

8 Leží na mně tíha tvého rozhořčení,

všemi svými příboji mě trýzníš.

9 Známé jsi mi vzdálil,

zhnusils mě jim,

jsem uvězněn, nemám východiska.

10 Oči mám zkalené utrpením,

po celé dny jsem tě, Hospodine, volal,

vztahoval jsem k tobě dlaně.

11 Což pro mrtvé budeš konat svoje divy?

Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu?

12 Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě?

O tvé věrnosti v říši zkázy?

13 Což jsou známy v temnotě tvé divy,

tvoje spravedlnost v zemi zapomnění?

14 Hospodine, pomoz, k tobě volám,

ráno má modlitba přichází k tobě.

15 Hospodine, proč jsi na mě zanevřel

a svou tvář přede mnou skrýváš?

16 Jsem ponížen a od mládí hynu,

snáším tvé hrůzy, nevím si rady.

17 Přehnala se přese mne výheň tvého hněvu,

děsuplné rány tvé mě umlčely,

18 ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody,

všechny najednou mě obkličují.

19 Přítele a druha jsi mi vzdálil,

jenom temnoty se ke mně znají!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti