Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 5.6.2015, 479. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 90

1 Modlitba Mojžíše, muže Božího.

Panovníku, u tebe jsme měli domov

v každém pokolení!

2 Než se hory zrodily,

než vznikl svět a země,

od věků na věky jsi ty, Bože.

3 Ty člověka v prach obracíš,

pravíš: „Zpět, synové Adamovi!“

4 Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek,

jenž minul,

jako jedna noční hlídka.

5 Jako povodeň je smeteš,

prchnou jako spánek,

jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno:

6 zrána rozkvete a už odkvétá,

večer uvadne a uschne.

7 Pro tvůj hněv spějeme k svému konci

zděšeni tvým rozhořčením.

8 Před sebe si kladeš naše nepravosti,

do světla své tváře naše tajné hříchy.

9 Pro tvou prchlivost naše dny pomíjejí

a jako vzdech doznívají naše léta.

10 Počet našich let je sedmdesát roků,

jsme-li při síle, pak osmdesát,

a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi;

kvapem uplynou a v letu odcházíme.

11 Kdo zná sílu tvého hněvu,

tvou prchlivost, jak by se tě nebál?

12 Nauč nás počítat naše dny,

ať získáme moudrost srdce.

13 Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat?

Měj se svými služebníky soucit,

14 nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno

a po všechny své dny se budeme radovat a plesat.

15 Tolik radosti nám dopřej,

kolik bylo dnů, v nichž jsi nás pokořoval,

a let, v nichž se nám zle vedlo.

16 Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo

a tvá důstojnost na jejich synech!

17 Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi.

Upevni nám dílo našich rukou,

dílo našich rukou učiň pevným!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti