Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 6.6.2015, 480. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 91

1 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,

přečká noc ve stínu Všemocného.

2 Říkám o Hospodinu:

„Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“

3 Vysvobodí tě z osidla lovce,

ze zhoubného moru.

4 Přikryje tě svými perutěmi,

pod jeho křídly máš útočiště;

pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5 Nelekej se hrůzy noci

ani šípu, který létá ve dne,

6 moru, jenž se plíží temnotami,

nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7 Byť jich po tvém boku padlo tisíc,

byť i deset tisíc tobě po pravici,

tebe nestihne nic takového.

8 Na vlastní oči to spatříš,

uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

9 Máš-li útočiště v Hospodinu,

u Nejvyššího svůj domov,

10 nestane se ti nic zlého,

pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

11 On svým andělům vydal o tobě příkaz,

aby tě chránili na všech tvých cestách.

12 Na rukou tě budou nosit,

aby sis o kámen nohu neporanil;

13 po lvu a po zmiji šlapat budeš,

pošlapeš lvíče i draka.

14 Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán,

budu jeho hradem, on zná moje jméno.

15 Až mě bude volat, odpovím mu,

v soužení s ním budu,

ubráním ho, obdařím ho slávou,

16 dlouhých let dopřeji mu do sytosti,

ukáži mu svoji spásu.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti