Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 6.6.2015, 480. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 91

1 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,

přečká noc ve stínu Všemocného.

2 Říkám o Hospodinu:

„Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“

3 Vysvobodí tě z osidla lovce,

ze zhoubného moru.

4 Přikryje tě svými perutěmi,

pod jeho křídly máš útočiště;

pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5 Nelekej se hrůzy noci

ani šípu, který létá ve dne,

6 moru, jenž se plíží temnotami,

nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7 Byť jich po tvém boku padlo tisíc,

byť i deset tisíc tobě po pravici,

tebe nestihne nic takového.

8 Na vlastní oči to spatříš,

uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

9 Máš-li útočiště v Hospodinu,

u Nejvyššího svůj domov,

10 nestane se ti nic zlého,

pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

11 On svým andělům vydal o tobě příkaz,

aby tě chránili na všech tvých cestách.

12 Na rukou tě budou nosit,

aby sis o kámen nohu neporanil;

13 po lvu a po zmiji šlapat budeš,

pošlapeš lvíče i draka.

14 Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán,

budu jeho hradem, on zná moje jméno.

15 Až mě bude volat, odpovím mu,

v soužení s ním budu,

ubráním ho, obdařím ho slávou,

16 dlouhých let dopřeji mu do sytosti,

ukáži mu svoji spásu.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti