Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 8.6.2015, 481. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 92

1 Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.

2 Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu,

tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

3 hlásat zrána tvoje milosrdenství

a v noci tvou věrnost

4 při nástroji o deseti strunách, s harfou,

při hře na citeru.

5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost,

plesám nad činy tvých rukou:

6 Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé,

tvoje záměry jsou přehluboké!

7 Tupec o tom neví,

hlupák tomu nerozumí.

8 Svévolníci bují jako plevel,

všichni pachatelé ničemností rozkvétají,

aby byli navždy vyhlazeni.

9 Ty však, Hospodine,

jsi navěky vyvýšený.

10 Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine,

ano, tvoji nepřátelé zhynou,

všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni.

11 Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce,

olej nejčistší jsi na mne vylil.

12 Moje oko shlíží na ty, kdo proti mně sočí,

moje uši slyší o zlovolných útočnících.

13 Spravedlivý roste jako palma,

rozrůstá se jako libanónský cedr.

14 Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni,

kdo rostou v nádvořích našeho Boha,

15 ještě v šedinách ponesou plody,

zůstanou statní a svěží,

16 aby hlásali, že Hospodin je přímý,

skála má, a podlosti v něm není!

Žalmy, kapitola 93

1 Hospodin kraluje! Oděl se důstojností.

Oděl se Hospodin, opásal se mocí.

Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

2 Tvůj trůn pevně stojí odedávna.

Ty jsi od věčnosti.

3 Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas,

zvedají řeky své vlnobití.

4 Nad hukot mohutných vodstev,

nad vznosné příboje mořské

je vznešenější Hospodin na výšině.

5 Tvá svědectví jsou naprosto věrná.

A tvému domu přísluší svatost

do nejdelších časů, Hospodine!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti