Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 9.6.2015, 482. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 94

1 Bože mstiteli, Hospodine,

Bože mstiteli, zaskvěj se!

2 Povznes se výše, ty soudce země,

dej odplatu pyšným.

3 Dlouho ještě svévolníci, Hospodine,

dlouho ještě svévolníci budou jásat?

4 Chrlí drzé řeči,

chvástají se všichni pachatelé ničemností 5

a deptají tvůj lid, Hospodine,

činí příkoří dědictví tvému,

6 vraždí vdovu a bezdomovce,

sirotky zabíjejí.

7 Říkají: „Hospodin nevidí,

Bůh Jákobův to nepostřehne.“

8 Přijdete na to, vy tupci z lidu,

hlupáci, pochopíte to někdy?

9 Neslyší snad ten, jenž učinil ucho?

Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko?

10 Neumí snad trestat ten, jenž kárá pronárody,

ten, jenž učí člověka, co by měl vědět?

11 Hospodin zná smýšlení lidí;

jsou pouhý vánek.

12 Blaze muži, jehož, Hospodine, káráš,

jehož svým zákonem vyučuješ:

13 Dopřeješ mu klidu ve zlých dnech,

zatímco se bude kopat jáma svévolníku.

14 Vždyť Hospodin lid svůj neodvrhne,

své dědictví neopustí.

15 Na soudu opět zavládne spravedlnost,

půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce.

16 Kdo se mne zastane proti zlovolníkům?

Kdo se za mne postaví proti pachatelům ničemností?

17 Kdyby mi Hospodin nepomáhal,

zakrátko bych bydlel v říši ticha.

18 Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“

podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.

19 Když v mém nitru roste neklid,

naplní mě útěcha tvá potěšením.

20 Může být tvým spojencem trůn zhouby,

který proti právu jen trápení plodí?

21 Napadají duši spravedlivou,

nevinnou krev viní ze svévole.

22 Ale Hospodin je můj hrad nedobytný,

můj Bůh je má útočištná skála.

23 Obrátí proti nim jejich ničemnosti,

umlčí je jejich vlastní zlobou,

umlčí je Hospodin, Bůh náš!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti