Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 10.6.2015, 483. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 95

1 Pojďte, zaplesejme Hospodinu,

oslavujme hlaholem skálu své spásy,

2 vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním,

oslavujme ho hlaholem žalmů!

3 Hospodin je velký Bůh,

je velký Král nad všemi bohy.

4 On má v svých rukou hlubiny země,

temena hor patří jemu.

5 Jeho je moře, on sám je učinil,

souš vytvořily jeho ruce.

6 Přistupte, klaňme se, klekněme,

skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

7 On je náš Bůh,

my lid, jejž on pase,

ovce, jež vodí svou rukou.

Uslyšíte-li dnes jeho hlas,

8 nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě,

jako v den pokušení na poušti v Masse,

9 kde mě vaši otcové pokoušeli,

kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy.

10 Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení.

Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem,

k mým cestám se nezná.

11 Proto jsem se v hněvu zapřisáhl:

Nevejdou do mého odpočinutí!

Žalmy, kapitola 96

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou,

zpívej Hospodinu, celá země!

2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu,

zvěstujte den ze dne jeho spásu,

3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě,

mezi všemi národy o jeho divech,

4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný,

budí bázeň, je nad všechny bohy.

5 Všechna božstva národů jsou bůžci,

ale Hospodin učinil nebe.

6 Před jeho tváří velebná důstojnost,

moc a lesk v svatyni jeho.

7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu,

přiznejte Hospodinu slávu a moc,

8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména!

Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,

9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu!

Svíjej se před ním, celá země!

10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje!

Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

On povede při národů podle práva.

11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země,

moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,

12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm.

Tehdy zaplesají všechny stromy v lese

13 vstříc Hospodinu, že přichází,

že přichází soudit zemi.

On bude soudit svět spravedlivě

a národy podle své pravdy.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti