Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 10.6.2015, 483. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 95

1 Pojďte, zaplesejme Hospodinu,

oslavujme hlaholem skálu své spásy,

2 vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním,

oslavujme ho hlaholem žalmů!

3 Hospodin je velký Bůh,

je velký Král nad všemi bohy.

4 On má v svých rukou hlubiny země,

temena hor patří jemu.

5 Jeho je moře, on sám je učinil,

souš vytvořily jeho ruce.

6 Přistupte, klaňme se, klekněme,

skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

7 On je náš Bůh,

my lid, jejž on pase,

ovce, jež vodí svou rukou.

Uslyšíte-li dnes jeho hlas,

8 nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě,

jako v den pokušení na poušti v Masse,

9 kde mě vaši otcové pokoušeli,

kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy.

10 Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení.

Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem,

k mým cestám se nezná.

11 Proto jsem se v hněvu zapřisáhl:

Nevejdou do mého odpočinutí!

Žalmy, kapitola 96

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou,

zpívej Hospodinu, celá země!

2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu,

zvěstujte den ze dne jeho spásu,

3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě,

mezi všemi národy o jeho divech,

4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný,

budí bázeň, je nad všechny bohy.

5 Všechna božstva národů jsou bůžci,

ale Hospodin učinil nebe.

6 Před jeho tváří velebná důstojnost,

moc a lesk v svatyni jeho.

7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu,

přiznejte Hospodinu slávu a moc,

8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména!

Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,

9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu!

Svíjej se před ním, celá země!

10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje!

Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

On povede při národů podle práva.

11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země,

moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,

12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm.

Tehdy zaplesají všechny stromy v lese

13 vstříc Hospodinu, že přichází,

že přichází soudit zemi.

On bude soudit svět spravedlivě

a národy podle své pravdy.

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti