Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 11.6.2015, 484. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 97

1 Hospodin kraluje! Zajásej, země,

raduj se, ostrovů množství!

2 Oblak a mrákota jsou kolem něho,

spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.

3 Žene se před ním oheň,

kolkolem sežehne jeho protivníky.

4 Nad světem planou světla jeho blesků,

země to vidí a svíjí se v křeči.

5 Hory se před Hospodinem jako vosk taví,

před Pánem veškeré země.

6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost

a všechny národy vidí jeho slávu.

7 Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám,

kdo se chlubí svými bůžky;

jemu se všichni bohové klanějí.

8 Sijón to slyší a raduje se,

jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine.

9 Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí,

neskonale převyšuješ všechny bohy.

10 Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo,

on střeží duše svých věrných,

svévolníkům je z rukou vytrhuje.

11 Pro spravedlivého je zaseto světlo,

radost pro ty, kteří mají přímé srdce.

12 Radujte se, spravedliví, z Hospodina,

vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti