Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 11.6.2015, 484. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 97

1 Hospodin kraluje! Zajásej, země,

raduj se, ostrovů množství!

2 Oblak a mrákota jsou kolem něho,

spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.

3 Žene se před ním oheň,

kolkolem sežehne jeho protivníky.

4 Nad světem planou světla jeho blesků,

země to vidí a svíjí se v křeči.

5 Hory se před Hospodinem jako vosk taví,

před Pánem veškeré země.

6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost

a všechny národy vidí jeho slávu.

7 Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám,

kdo se chlubí svými bůžky;

jemu se všichni bohové klanějí.

8 Sijón to slyší a raduje se,

jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine.

9 Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí,

neskonale převyšuješ všechny bohy.

10 Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo,

on střeží duše svých věrných,

svévolníkům je z rukou vytrhuje.

11 Pro spravedlivého je zaseto světlo,

radost pro ty, kteří mají přímé srdce.

12 Radujte se, spravedliví, z Hospodina,

vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti