Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 11.6.2015, 484. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 97

1 Hospodin kraluje! Zajásej, země,

raduj se, ostrovů množství!

2 Oblak a mrákota jsou kolem něho,

spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.

3 Žene se před ním oheň,

kolkolem sežehne jeho protivníky.

4 Nad světem planou světla jeho blesků,

země to vidí a svíjí se v křeči.

5 Hory se před Hospodinem jako vosk taví,

před Pánem veškeré země.

6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost

a všechny národy vidí jeho slávu.

7 Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám,

kdo se chlubí svými bůžky;

jemu se všichni bohové klanějí.

8 Sijón to slyší a raduje se,

jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine.

9 Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí,

neskonale převyšuješ všechny bohy.

10 Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo,

on střeží duše svých věrných,

svévolníkům je z rukou vytrhuje.

11 Pro spravedlivého je zaseto světlo,

radost pro ty, kteří mají přímé srdce.

12 Radujte se, spravedliví, z Hospodina,

vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti