Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 12.6.2015, 485. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 98

1 Žalm.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,

neboť učinil podivuhodné věci,

zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!

2 Hospodin dal poznat svoji spásu,

zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,

3 na své milosrdenství se rozpomenul,

na svou věrnost domu Izraele.

Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.

4 Hlahol Hospodinu, celá země,

dejte se do plesu, pějte žalmy,

5 pějte Hospodinu žalmy při citeře,

při citeře nechť zazvučí žalmy;

6 s doprovodem trub a polnic

hlaholte před Hospodinem Králem!

7 Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí,

svět i ti, kdo na něm sídlí,

8 dlaněmi nechť zatleskají řeky,

s nimi ať plesají hory

9 vstříc Hospodinu, že přichází,

aby soudil zemi.

On bude soudit svět spravedlivě

a národy podle práva.

Žalmy, kapitola 99

1 Hospodin kraluje! Národy trnou.

Trůní na cherubech! Země se zmítá.

2 Velký je Hospodin na Sijónu,

nad všechny národy vyvýšený.

3 Nechť vzdávají chválu tvému jménu,

velkému a budícímu bázeň – je svaté!

4 Silou Krále je láska k právu.

Ty jsi určil právní řády;

právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš.

5 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha,

klanějte se před podnožím jeho nohou – je svaté!

6 Mojžíš a Áron byli z jeho kněží,

Samuel z těch, kdo vzývali jeho jméno;

k Hospodinu volali a on jim odpovídal.

7 Promlouval k nim z oblačného sloupu;

dbali na jeho svědectví a na nařízení, která jim dal.

8 Hospodine, Bože náš, ty jsi jim odpovídal,

byl jsi jim Bohem, jenž promíjí,

i když jsi jejich skutky stíhal pomstou.

9 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha,

klanějte se směrem k jeho svaté hoře,

neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý!

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti