Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 12.6.2015, 485. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 98

1 Žalm.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,

neboť učinil podivuhodné věci,

zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!

2 Hospodin dal poznat svoji spásu,

zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,

3 na své milosrdenství se rozpomenul,

na svou věrnost domu Izraele.

Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.

4 Hlahol Hospodinu, celá země,

dejte se do plesu, pějte žalmy,

5 pějte Hospodinu žalmy při citeře,

při citeře nechť zazvučí žalmy;

6 s doprovodem trub a polnic

hlaholte před Hospodinem Králem!

7 Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí,

svět i ti, kdo na něm sídlí,

8 dlaněmi nechť zatleskají řeky,

s nimi ať plesají hory

9 vstříc Hospodinu, že přichází,

aby soudil zemi.

On bude soudit svět spravedlivě

a národy podle práva.

Žalmy, kapitola 99

1 Hospodin kraluje! Národy trnou.

Trůní na cherubech! Země se zmítá.

2 Velký je Hospodin na Sijónu,

nad všechny národy vyvýšený.

3 Nechť vzdávají chválu tvému jménu,

velkému a budícímu bázeň – je svaté!

4 Silou Krále je láska k právu.

Ty jsi určil právní řády;

právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš.

5 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha,

klanějte se před podnožím jeho nohou – je svaté!

6 Mojžíš a Áron byli z jeho kněží,

Samuel z těch, kdo vzývali jeho jméno;

k Hospodinu volali a on jim odpovídal.

7 Promlouval k nim z oblačného sloupu;

dbali na jeho svědectví a na nařízení, která jim dal.

8 Hospodine, Bože náš, ty jsi jim odpovídal,

byl jsi jim Bohem, jenž promíjí,

i když jsi jejich skutky stíhal pomstou.

9 Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha,

klanějte se směrem k jeho svaté hoře,

neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti