Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 16.6.2015, 488. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 103

1 Davidův.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu,

celé nitro mé, jeho svatému jménu!

2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu,

nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

3 On ti odpouští všechny nepravosti,

ze všech nemocí tě uzdravuje,

4 vykupuje ze zkázy tvůj život,

věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,

5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem,

tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

6 Hospodin zjednává spravedlnost

a právo všem utlačeným.

7 Dal poznat své cesty Mojžíšovi,

synům Izraele svoje skutky.

8 Hospodin je slitovný a milostivý,

shovívavý, nejvýš milosrdný;

9 nepovede pořád spory,

nebude se hněvat věčně.

10 Nenakládá s námi podle našich hříchů,

neodplácí nám dle našich nepravostí.

11 Jak vysoko nad zemí je nebe,

tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;

12 jak je vzdálen východ od západu,

tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

13 Jako se nad syny slitovává otec,

slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

14 On ví, že jsme jen stvoření,

pamatuje, že jsme prach.

15 Člověk, jehož dny jsou jako tráva,

rozkvétá jak polní kvítí;

16 sotva ho ovane vítr, už tu není,

už se neobjeví na svém místě.

17 Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky

s těmi, kteří se ho bojí,

jeho spravedlnost i se syny synů,

18 s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu,

kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

19 Hospodin si postavil trůn na nebesích,

všemu vládne svou královskou mocí.

20 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé,

vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne,

vždy poslušni jeho slova!

21 Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy,

vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!

22 Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla,

na všech místech jeho vlády.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti