Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 16.6.2015, 488. den čtení

„Dobrý Bože, mnoho už bylo řečeno a napsáno. Tvé slovo je však jiné než všechna ostatní slova. Je to slovo, které se týká mého života, slovo, které povzbuzuje, slovo, které je výstižné. Je živé a vede k jednání. Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho. Amen.“

Žalmy, kapitola 103

1 Davidův.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu,

celé nitro mé, jeho svatému jménu!

2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu,

nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

3 On ti odpouští všechny nepravosti,

ze všech nemocí tě uzdravuje,

4 vykupuje ze zkázy tvůj život,

věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,

5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem,

tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

6 Hospodin zjednává spravedlnost

a právo všem utlačeným.

7 Dal poznat své cesty Mojžíšovi,

synům Izraele svoje skutky.

8 Hospodin je slitovný a milostivý,

shovívavý, nejvýš milosrdný;

9 nepovede pořád spory,

nebude se hněvat věčně.

10 Nenakládá s námi podle našich hříchů,

neodplácí nám dle našich nepravostí.

11 Jak vysoko nad zemí je nebe,

tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;

12 jak je vzdálen východ od západu,

tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

13 Jako se nad syny slitovává otec,

slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

14 On ví, že jsme jen stvoření,

pamatuje, že jsme prach.

15 Člověk, jehož dny jsou jako tráva,

rozkvétá jak polní kvítí;

16 sotva ho ovane vítr, už tu není,

už se neobjeví na svém místě.

17 Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky

s těmi, kteří se ho bojí,

jeho spravedlnost i se syny synů,

18 s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu,

kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

19 Hospodin si postavil trůn na nebesích,

všemu vládne svou královskou mocí.

20 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé,

vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne,

vždy poslušni jeho slova!

21 Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy,

vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!

22 Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla,

na všech místech jeho vlády.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

„Ježíši, božský učiteli, ty máš slova věčného života. Věřím, Pane, že jsi Pravda, ale rozmnož moji víru. Miluji tě, Pane, který jsi naše Cesta. Ty nás zveš, abychom dokonale zachovávali tvoje příkazy. Pane, živote náš, klaním se ti, chválím tě a děkuji ti za dar Písma svatého. Dej, ať dokážu zachovávat tvoje slova ve své mysli a uvažovat o nich ve svém srdci. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti