Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 20.6.2015, 492. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 107

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,

jeho milosrdenství je věčné!

2 Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni,

ti, které vykoupil z rukou protivníka,

3 které shromáždil ze všech zemí,

od východu, od západu, severu i moře.

4 Bloudili pouští, cestou pustin,

město sídla Božího však nenalezli.

5 Žíznili a hladověli,

byli v duši skleslí.

6 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,

vytrhl je z tísně:

7 sám je vedl přímou cestou,

aby došli k městu jeho sídla.

8 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství

a za divy, jež pro lidi koná:

9 dosyta dal najíst lačným,

hladovým dal plno dobrých věcí.

10 Seděli v temnotách šeré smrti,

v železných poutech a v ponížení,

11 neboť se vzepřeli tomu, co řekl Bůh,

znevážili úradek Nejvyššího.

12 Trápením pokořil jejich srdce,

klesali, a nikde žádná pomoc.

13 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,

zachránil je z tísně:

14 vyvedl je z temnot šeré smrti,

sám zpřetrhal jejich pouta.

15 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství

a za divy, jež pro lidi koná:

16 rozrazil bronzová vrata,

železné závory zlomil.

17 Pošetilci pro svou cestu nevěrnosti,

pro své nepravosti byli pokořeni.

18 Každý pokrm se jim hnusil,

dospěli až k branám smrti.

19 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,

zachránil je z tísně:

20 seslal slovo své a uzdravil je,

zachránil je z jámy.

21 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství

a za divy, jež pro lidi koná,

22 ať mu obětují oběť díků,

ať s plesáním vypravují o všech jeho skutcích.

23 Ti, kteří se vydávají na lodích na moře,

kdo konají dílo na nesmírných vodách,

24 spatřili Hospodinovy skutky,

jeho divy na hlubině.

25 Poručil a povstal bouřný vichr,

jenž do výše zvedl vlnobití.

26 Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní,

ztráceli v té spoušti hlavu.

27 V závrati jak opilí se potáceli,

s celou svou moudrostí byli v koncích.

28 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,

vyvedl je z tísně:

29 utišil tu bouři,

ztichlo vlnobití.

30 Zaradovali se, když se uklidnilo,

on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli.

31 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství

a za divy, jež pro lidi koná,

32 ať ho vyvyšují v shromáždění lidu,

v zasedání starších ať ho chválí!

33 Řeky mění v poušť

a vodní zřídla v suchopáry,

34 v solné pláně žírnou zemi

pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.

35 Poušť v jezero mění

a zem vyprahlou ve vodní zřídla.

36 Tam usadil ty, kdo hladověli,

zbudovali město, sídlo Boží.

37 Pole oseli, vinice vysázeli,

sklidili úrodu hojnou.

38 Žehnal jim a velmi se rozrostli,

ani dobytka jim neubylo.

39 Jich však ubývalo,

ohýbali se pod tíhou zla a strastí,

40 když je ten, jenž může vylít opovržení i na knížata,

zavedl do bezcestných pustot.

41 Avšak ubožáku se stal v ponížení hradem

a čeledi lidu rozmnožil jak ovce.

42 Přímí lidé to vidí a radují se,

ale každá podlost musí zavřít ústa.

43 Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí

a Hospodinovu milosrdenství ať hledí porozumět!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti