Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 20.6.2015, 492. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 107

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,

jeho milosrdenství je věčné!

2 Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni,

ti, které vykoupil z rukou protivníka,

3 které shromáždil ze všech zemí,

od východu, od západu, severu i moře.

4 Bloudili pouští, cestou pustin,

město sídla Božího však nenalezli.

5 Žíznili a hladověli,

byli v duši skleslí.

6 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,

vytrhl je z tísně:

7 sám je vedl přímou cestou,

aby došli k městu jeho sídla.

8 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství

a za divy, jež pro lidi koná:

9 dosyta dal najíst lačným,

hladovým dal plno dobrých věcí.

10 Seděli v temnotách šeré smrti,

v železných poutech a v ponížení,

11 neboť se vzepřeli tomu, co řekl Bůh,

znevážili úradek Nejvyššího.

12 Trápením pokořil jejich srdce,

klesali, a nikde žádná pomoc.

13 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,

zachránil je z tísně:

14 vyvedl je z temnot šeré smrti,

sám zpřetrhal jejich pouta.

15 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství

a za divy, jež pro lidi koná:

16 rozrazil bronzová vrata,

železné závory zlomil.

17 Pošetilci pro svou cestu nevěrnosti,

pro své nepravosti byli pokořeni.

18 Každý pokrm se jim hnusil,

dospěli až k branám smrti.

19 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,

zachránil je z tísně:

20 seslal slovo své a uzdravil je,

zachránil je z jámy.

21 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství

a za divy, jež pro lidi koná,

22 ať mu obětují oběť díků,

ať s plesáním vypravují o všech jeho skutcích.

23 Ti, kteří se vydávají na lodích na moře,

kdo konají dílo na nesmírných vodách,

24 spatřili Hospodinovy skutky,

jeho divy na hlubině.

25 Poručil a povstal bouřný vichr,

jenž do výše zvedl vlnobití.

26 Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní,

ztráceli v té spoušti hlavu.

27 V závrati jak opilí se potáceli,

s celou svou moudrostí byli v koncích.

28 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,

vyvedl je z tísně:

29 utišil tu bouři,

ztichlo vlnobití.

30 Zaradovali se, když se uklidnilo,

on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli.

31 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství

a za divy, jež pro lidi koná,

32 ať ho vyvyšují v shromáždění lidu,

v zasedání starších ať ho chválí!

33 Řeky mění v poušť

a vodní zřídla v suchopáry,

34 v solné pláně žírnou zemi

pro zlobu těch, kdo v ní sídlí.

35 Poušť v jezero mění

a zem vyprahlou ve vodní zřídla.

36 Tam usadil ty, kdo hladověli,

zbudovali město, sídlo Boží.

37 Pole oseli, vinice vysázeli,

sklidili úrodu hojnou.

38 Žehnal jim a velmi se rozrostli,

ani dobytka jim neubylo.

39 Jich však ubývalo,

ohýbali se pod tíhou zla a strastí,

40 když je ten, jenž může vylít opovržení i na knížata,

zavedl do bezcestných pustot.

41 Avšak ubožáku se stal v ponížení hradem

a čeledi lidu rozmnožil jak ovce.

42 Přímí lidé to vidí a radují se,

ale každá podlost musí zavřít ústa.

43 Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí

a Hospodinovu milosrdenství ať hledí porozumět!

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti