Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 22.6.2015, 493. den čtení

„Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.“

Žalmy, kapitola 108

1 Píseň, žalm Davidův.

2 Mé srdce je připraveno, Bože,

budu zpívat, prozpěvovat žalmy,

rovněž moje sláva!

3 Probuď se už, citero a harfo,

ať jitřenku vzbudím.

4 Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu,

mezi národy ti budu zpívat žalmy;

5 vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá,

až do mraků tvoje věrnost.

6 Povznes se až nad nebesa, Bože,

a nad celou zemí ať je tvoje sláva!

7 Aby tvoji milí byli zachováni,

pomoz svou pravicí, odpověz mi!

8 Bůh ve své svatyni promluvil:

„S jásotem rozdělím Šekem,

rozměřím dolinu Sukót.

9 Mně patří Gileád, mně patří Manases,

Efrajim, přilba mé hlavy, Juda, můj palcát.

10 Moáb je mé umývadlo,

na Edóm hodím svůj střevíc,

proti Pelišteji válečný ryk spustím.“

11 Kdože mě uvede do nepřístupného města?

Kdo mě dovedl až do Edómu?

12 Což ne, Bože, ty, jenž zanevřel jsi na nás?

Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože?

13 Před protivníkem buď naše pomoc,

je šalebné čekat spásu od člověka.

14 S Bohem statečně si povedeme,

on rozšlape naše protivníky.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti