Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 22.6.2015, 493. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 108

1 Píseň, žalm Davidův.

2 Mé srdce je připraveno, Bože,

budu zpívat, prozpěvovat žalmy,

rovněž moje sláva!

3 Probuď se už, citero a harfo,

ať jitřenku vzbudím.

4 Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu,

mezi národy ti budu zpívat žalmy;

5 vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá,

až do mraků tvoje věrnost.

6 Povznes se až nad nebesa, Bože,

a nad celou zemí ať je tvoje sláva!

7 Aby tvoji milí byli zachováni,

pomoz svou pravicí, odpověz mi!

8 Bůh ve své svatyni promluvil:

„S jásotem rozdělím Šekem,

rozměřím dolinu Sukót.

9 Mně patří Gileád, mně patří Manases,

Efrajim, přilba mé hlavy, Juda, můj palcát.

10 Moáb je mé umývadlo,

na Edóm hodím svůj střevíc,

proti Pelišteji válečný ryk spustím.“

11 Kdože mě uvede do nepřístupného města?

Kdo mě dovedl až do Edómu?

12 Což ne, Bože, ty, jenž zanevřel jsi na nás?

Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože?

13 Před protivníkem buď naše pomoc,

je šalebné čekat spásu od člověka.

14 S Bohem statečně si povedeme,

on rozšlape naše protivníky.

„Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Dej, ať je umím převést do svého každodenního života a nacházet své štěstí v jeho naplňování. Pomáhej mi, abych se uprostřed svých bližních stal živým znamením a autentickým svědkem tvého evangelia spásy. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti